Dreamtattoo Kalýcý Dövme (Tattoo) & Piercing Kadýköy Ýstanbul

WIKIPEDIA - PIERCING


Piercing
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Git ve: kullan, ara

Septum- ve Labret Piercingleri
Göbek deliđi Piercingi (Ingilizce to pierce „delmek, deţmek“) cildin ve altýndaki yađ tabakasýnýn ya da kýkýrdađýn delinmesi ile takýlan halka veya Iđneler ile vücut sanatý ya da kiţisel ifade ţeklidir.

Konu baţlýklarý [gizle]
1 Piercing takýlarý
1.1 Materiyeller
2 Delmek
3 Piercing çeţitleri
3.1 Kulak Piercingleri
3.2 Yüz Piercingleri
3.3 Vücut Piercingleri
3.4 Erkeklerde Intim Piercing
3.5 Bayanlarda Intim Piercing
4 Modern Piercing'in Tarihi
5 Olasý tehlikeler
6 Dýţ bađlantýlar

Piercing takýlarý
Piercing takýlarý
Materiyeller Piercing yapýmý için 750'lik altýn, Platin, Niyob, Polytetrafluorethylen (PTFE) ya da "týbbi çelik" gibi metaller kullanýlýr. Diđer metaller alerji-tehlikesi yüzünden kullanýlmazlar.

Tecrübeli Piercing stüdyolarý ilk kez Piercing isteyen birisi için G23-Titanyum ya da 316L-Implantat-Çeliđinden yapýlmýţ Piercingler kullanýrlar.

Delmek
Bir dil Piercingi icin dil delinirken.Piercing için farklý delik açma aletleri vardýr. Bu aletlerin çok titiz bir ţekilde dezenfekte olmasýna çok önem verilir. Yeterince dezenfekte olmamýţ aletler iltihaplanmalar meydana getirir. Piercing deliđi deţildikten sonra haftalarca çýkarýlmamasý gerekir, yoksa iltihaplanma tehlikesi artar.

Piercing deliđi açýlmadan evvel alkol, Uyuţturucu ya da Kafein gibi maddelerin alýnmamasý gerekir. Çünkü bu maddeler kan pelteleţmesini etkileyebilirler.

Piercing çeţitleri
Kulak Piercingi çeţitleri
Kulak Piercingleri Helix-Piercing: (1).
Industrial Piercing: (2).
Rook (Piercing): (3).
Daith: (4).
Tragus-Piercing: (5).
Snug: (6).
Conch: (7).
Anti-Tragus-Piercing: (8).
Lobe: Klasik Küpe deliđi (9).

Yüz Piercingleri
Yandan takýlmýţ Kaţ PiercingiKaţ Piercingi
Nostril Piercing: Burunun yan tarafýndan.
Septum Piercing: Burun duvarlarýndan geçirilmiţ piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul).
Bridge (Piercing): Gözlerin arasýnda, burunun en üst kýsmýna takýlan Piercing.
Dil Piercingi
Labret Piercing: Dudađa takýlan Piercing.
Medusa Piercing: Üst-dudađýn ortasýna takýlan Piercing.
Madonna Piercing: Çogunlukla kadýnlar tarafýndan seçilen, üst dudađa yandan takýlan Piercing.
Yanak Piercingi (cheek piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul)): Yanaktan geçirilen Piercing.
Austin Bar: Burunun tam ucundaki kýkýrdaktan geçirilen Piercing.

Vücut Piercingleri
Göđüsucu PiercingiGöđüsucu Piercingi
Göbekdeliđi Piercingi
Madison Piercingi

Erkeklerde Intim Piercing Frenulum Piercingi : Frenulum'dan geçirilen Piercing
Prenz Albert: Üretal açýklýktan sokulup, penisin baţ kýsmýnýn altýndan çýkarýlan Piercing.
Ampallang: Penisin baţ kýsmýndan yanlamasýna geçirilen Piercing.
Apadravya: Penisin baţ kýsmýna, üstden aţađýya geçirilen Piercing.
Dydoe: Penisin baţ kýsmýnýn kenarýna geçirilen Piercing.
Pubik Piercingi: Penis kökünün üst kýsmýna takýlan Piercing
Ketang: Sünnet derisine takýlan Piercing
Scrotal ya da Hafada Piercingi: Testislerin ön tarafýnda, testis derisine takýlan Piercing.
Guiche Piercingi: Testisler ile Anüs'ün arasýndaki kýsýma takýlan Piercing.

Bayanlarda Intim Piercing Kristina Piercingi : Dýţ dudaklarýn üst tarafta birleţtikleri kýsýma takýlan Piercing.
Klitoris Piercingi: Klitorise takýlan Piercing
Klitorisgövdesi Piercingi: Klitoris gövdesine takýlan Piercing.
Dýţ dudak Piercingi: Dýţ dudaklara yandan takýlan Piercing.
Fourchette Piercingi: Iç dudaklarýn alt tarafta birleţtikleri kýsýma takýlan Piercing.
Prenses Albertina: Ürerta ađzýna takýlan Piercing.

Modern Piercing'in Tarihi
Piercing stüdyosunda bir bayan.Daha 1975 yýlýnda Los Angeles'ta çoktan modern bir Piercing stüdyosu bulunmuţ olsada, günümüzde tanýdýđýmýz asýl modern Piercing'in tarihi 1980'li yýllarda Kaliforniyada, "modern yabaniler" (modern primitives) harekati ile baţlar. Bu harekatda bilinçli olarak ilkel kültürlerden ("yabani halklardan") gelenekler alýnmýţtýr. Bu geleneklerin bazýlarý vücudu ţekillendirmektir (Body modification); Vücuda dövmeler yapmak, Piercing ve yara izleri býrakmak, ve hatta kýzgýn demirlerle dađlamak. 1990'li yýllarýn baţlarýnda bu harekatin izleri neredeyse sadece Sado-Maso kültüründe kalmýţtý. Bundan sonra, buradan beri daha medeni bir ţekilde genel genç kültüre katýlmaya baţladý.

Olasý tehlikeler Piercing takma iţlemi uzman olmayan kimseler tarafýndan uygulanýrsa birçok riskler ile karţý karţýya kalýnýlabilir. Örneđin Kulak kýkýrdađý iltaaplanabilir, kaţ ya da kulak gibi bölgelerde sinirler bölünebilir. Bütün piercinglerde, bölgesel ţiţiklikler oluţabilir. Bu ţiţiklikler belli bir zaman sonra tekrar yok olurlar. Özellikle bayanlarýn tercih ettiđi Göbekdeliđi piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul)'in yarattýđý ţiţikliđin tekrar inmesi bazen yarým yýl sürebilir. Anüs bölgesinde yapýlan piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul)'ler bazen kronik iltaaplanmalar yaratabilir.


Dil piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul)'i ile oynamaktan oluţan diţ yýpranmasý.Ađýza takýlan piercinglerde uzun vadeli hasarlara yol açabilecek bir potansiyel vardýr. Örneđin Dil piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul)'i belli surat ifadelerinde damađa, diţ etine ve bunun altýnda bulunan Alveolar-kemiđine bastýrýlýr. Bu kemik basýnç oluţtukça yýpranýp azaldýđý için, bunun sonunda diţler dökülmeye baţlýyabilir.

Penisin baţýna takýlan Prenz Albert piercingi, eđer 2mm'den daha ince ise deriyi kesebilir. Bunun gibi diger Piercinglerde zora gelince, deriyi kesebilirler. Iltihaplanmasý hala geçmemiţ olan Intim-piercingler cinsel iliţkide, Hepatitis-B ve AIDS gibi cinsel hastalýklarýn daha kolay yayýlmasýna yol açabilirler.

Ayrýca -10 dereceden daha büyük sođuklarda, piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) bölgesel donmalara yol acabilir.

-------------------------------------------------------------------------------

Toullgorferezh
Diwar Wikipedia, an holloueziadur digor
Mont da : merdeiń, klask

Lagadenn gant boullig serret dre waskańAn toullgorferezh pe piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) (diwar ar saozneg: body piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul)) a zo un doare da ginklań ar c'horf dre toullań ar c'hroc'hen a-benn staliań ennań bravigoů a bep seurt.

E lec'hioů zo e vez toullet gant an dud o c'horf evit abegoů relijiel met e Kornôg Europa ma'c'h eo deuet da vezań ar c'hiz abaoe ar bloavezhioů 1990 e vez gwelet aliesoc'h-aliesań tud a bep seurt toullet o fri, o diskouarn, o abrant hag o zeod, ken paotred ha merc'hed. Graet e vez peurliesań evit bravaat ar c'horf dreist-holl.

A-gozh eo bet toullet o c'horf gant an dud e meur a vro hag e meur a sevenadur dre ar bed a-bezh, eus Henegipt betek India ma c'heller gwelet alies-tre maouezed toullet o fri.

Gant an Azteked ivez e veze toullet teod an dud en ul lid relijiel hag en Europa e vez toullet divskouarn ar merc'hed hag ivez muioc'h-mui ar baotred a-gozh.

Taolenn [kuzhat]
1 Teknikoů
2 Yac'haat
3 Riskloů
4 Roll toulladurioů boutin
4.1 War an dremm hag er genoů
4.2 Er c'horf
4.3 Toulladur organoů genel ar baotred
4.4 Toulladur organoů genel ar merc'hed
5 Gwelet ivez
6 Liammoů diavaez

[kemmań] Teknikoů
Meur a deknik ez eus evit toullań o c'horf, en o zouez implijout ur gontell lemm pe ur skalpel pe c'hoazh un ardivink ispisial, anvet pistolenn a-wechoů, bet ijinet a-ratozh-kaer evit toullań ar skouarn. Risklus eo implijout seurt ardivinkoů avat evit ober toulloů e lec'hioů all eus ar c'horf, rak diaezet int da naetaat da vat.

Peurliesań e vez toullet ar c'horf en Europa gant nadozioů toull ha war-lerc'h e vez lakaet ar bravig da dremen dre an toull bet dalc'het digor gant un tamm plastik toull anvet kannula.

[kemmań] Yac'haat
Hir pe hiroc'h e c'hell bezań ar prantad a rank ar c'horf evit yac'haat da vat hervez al lec'h bet toullet. Ouzhpenn-se ranker diwall da derc'hel naet-tre atav al lec'h, rak un c'hloazadenn an hini eo e gwirionez.


Toullań an teod gant un nadoz doullAmzerioů yac'haat:

Flip ar skouarn: 2 viz
Begel: 12 miz
Fronell: 6 miz
Gweuz: 2 viz
Abrant: 2-4 miz
Teod: 3-6 sizhun
Penn-bronn: 10-12 miz
Ur wech pareet da vat e c'hell an den kemmań ar bravig pe lemel anezhań evit prantadoů berr mar bez ezhomm.

[kemmań] Riskloů
Evel n'eus forzh peseurt teknik ma vez torret ar c'hroc'hen e sav riskloů a bep seurt, evel, da skwer, kleńvedoů red. Bremań avat ec'h eo izel-tre seurt riskloů pa vez toullet ar c'horf gant tud a vicher ha pa diwaller da derc'hel ar c'hloazadenn naet-tre.

Posupl eo ivez e zeufe un allergiezh diwar ar metaloů implijet evit ar bravigoů, dreist-holl an nikel, met bremań ez eus meur a danvez a c'heller implijout en o lec'h.

Ret eo diwall ivez rak skeiń warne evit mirout eus an traoma hag a c'hell sevel gwall aezet diwarne pa vezont fresk dreist-holl.

[kemmań] Roll toulladurioů boutin

[kemmań] War an dremm hag er genoů
Etre an daoulagad
Jod
Skouarn
Abrant
Gweuz
Fri ha fronelloů
Teod
Dindan an teod (frenom an teod)
Staon

[kemmań] Er c'horf
Kroc'henn ar c'horzailhenn a-raok (piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) madison)
Begel
Penn-bronn
Kilpenn (toulladur war c'horre)

[kemmań] Toulladur organoů genel ar baotred
A-dreuz ar vezenn (ampallang)
A-dreuz ar vezenn o tremen dre ar san droazh (apadravya)
E kroc'hen ar gousac'h (hafada)
Er veskenn
A-dreuz korf ar c'halc'h
Daou piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) prińs albert stag an eil ouzh egile (beg-hir)
Tro-dro d'ar vezenn (dydoe)
A-dreuz ar frenom
Meur a doulladur lakaet an eil war-lerc'h egile er frenom (skalier)
Etre ar fraezh hag ar gousac'h pe ar gouhin (guiche)
A-dreuz ar frenom hag ivez tre war ar c'halc'h (lorum)
A-dreuz ar san droazh dre un toull er frenom (prińs albert)
E kroc'hen an askorn kaezour
A-dreuz ar gousac'h

[kemmań] Toulladur organoů genel ar merc'hed
E kroc'hen an askorn kaezour a-is da diweuz ar c'hourzh (kristina)
En ellig
E mezenn an ellig
En diweuz (fourchette)
Don e korf ar ellig (isabella piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul))
E mezenn an ellig + kristina (nefertiti)
Dre un toull er san droazh betek ar gouhin (prińsez albertina)

-------------------------------------------------------------------------------

Pírcing
De Viquipčdia
Dreceres rŕpides: navegació, cerca
Pírcing (de piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) veu anglesa que significa perforació) és la prŕctica de posar-se adorns del mateix nom, travessant la pell.


Dona amb pírcings a les orelles, el nas i els llavisCal tenir en compte a l'hora si es fes un pírcing:

Si s'ha tingut infeccions producte de la col·locació de pírcing anteriorment, és probable que tornin a ocórrer la prňxima vegada. Hi ha persones que tenen més facilitat per a les infeccions.

Tot el material ha de ser esterilitzat amb autoclau o rebutjat.

No es pot donar sang durant un any.

Altres modalitats de decoració corporal són:

Arracada
Tatuatge
Escarificació (cicatrius)
Marcatge per ferro roent (Fire branding)
Implant subcutani
Obtingut de "http://ca.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADrcing"

-------------------------------------------------------------------------------

Piercing
Fra Wikipedia, den frie encyklopćdi
Gĺ til: navigation, sřg
Formatering
Denne artikel břr formateres (med afsnitsinddeling, interne links o.l.) som det anbefales i Wikipedias retningslinjer

Piercing er et engelsk lĺneord og betyder gennemtrćngning. Det betegner en type kropsudsmykning, der foretages ved isćtning af smykker gennem huden. De almindeligste piercinger er huller i řrerne, men ogsĺ ringe og stave i nćse, řjenbryn og navle ses ofte. Til de mere intime piercinger hřrer smykker i brystvorter og křnsdele.

Piercing i subkulturer: Punkkulturen tog ansigtspiercingerne til sig som en del af provokationerne, men der findes subkulturer, der gĺr meget op i ćndring af kroppen som hovedformĺl.

-------------------------------------------------------------------------------

Piercing
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Septum- und LabretpiercingPiercing (von engl. to pierce [p??s], „durchbohren, durchstechen“ über altfrz. percier und lat. pertundere, „durchstoßen, durchbrechen“) ist eine Form der Körpergestaltung, bei der Ringe oder Stäbe an verschiedenen Stellen des menschlichen Körpers als Schmuck durch die Haut und das darunter liegende Fett- oder Knorpelgewebe gezogen werden.

Inhaltsverzeichnis [Verbergen]
1 Geschichte und Kultur
1.1 Geschichte des modernen Piercings
2 Stechen
2.1 Heilungsprozess
2.2 Mögliche Gefahren
2.3 Schmuck und Materialien
3 Piercingarten
3.1 Ohrpiercings
3.2 Gesichtspiercings
3.3 Körper
3.4 Intimpiercings
3.4.1 Intimpiercings bei Männern
3.4.2 Intimpiercings bei Frauen
3.5 Variationen
3.5.1 Gedehnte Piercings
3.5.2 Oberflächenpiercings
3.5.3 Play-Piercings
3.5.4 Anordnung
4 Rechtliches
4.1 EU-Nickelrichtlinie
5 Literatur
6 Weblinks
7 Quellen

Geschichte und Kultur [Bearbeiten]
Mursi-Frau mit ausgezogenen Lippen- und OhrläppchentellernWährend es sich bei einigen Oberflächenpiercings wie dem Korsett-Piercing oder dem Madison-Piercing um eine Neuerscheinung der späten 1990er Jahre handelt, wurden die meisten Piercings bereits seit Jahrtausenden von zahlreichen Kulturen und Ethnien praktiziert, bevor sie sich in der westlichen Welt als Schmuck etablierten.

Dabei handelt es sich neben der schmückenden Funktion meist um die Abgrenzung zu anderen Völkergruppen, um spirituelle Rituale oder die symbolische Darstellung und Zelebrierung eines Veränderungsprozesses der Reife oder des gesellschatlichen Status.


Inderin mit Ohren- und NasensteckerBei den Ureinwohnern Amerikas, Afrikas und Asiens sind Piercings in den Ohrläppchen, den Nasenflügeln und der Nasenscheidewand, den Lippen und den Genitalien überliefert. Der Schmuck dieser Kulturen wurde aus Holz, Quarz, Perlmutt, Ton, Horn und Knochen und einfachen Metallen gefertigt. Erste Ohrlöcher sind in Ägypten etwa 4.500 v. Chr. nachweisbar. Die Totenmaske des altägyptischen Pharao Tutanchamun zeigt diesen mit geweiteten Ohrlöchern. Auch bei Buddha-Statuen oder Relikten der Azteken werden vergrößerte Ohrlöcher dargestellt.

Bei den Mursi im Süden Äthiopiens gehören durchstochene oder eingeschnittene und besonders weit gedehnte Piercings in den Lippen und Ohrläppchen zum Schönheitsideal. Je größer der Teller ist, desto mehr Ansehen erhält die Frau. Heute dient der ausgefallene Schmuck auch bewusst als Touristenattraktion.[1]
In Indien tragen viele Frauen traditionell Stecker in den Ohrläppchen und dem Nasenflügel. Im Hinduismus werden Kindern im Rahmen des Karnavedha-Rituals Ohrlöcher gestochen, um sie vor Krankheiten zu schützen.

In der thailändischen Stadt Phuket findet seit 1825 jährlich während der ersten neun Tage des neunten Monats des chinesischen Kalenders das Vegetarian Festival statt, bei dem sich zahlreiche Teilnehmer im Rahmen einer Götterbeschwörung in Trancezustände versetzen und sich während einer Prozession verschiedenste Dinge wie Schwerter, Äste, Eisenstangen oder Alltagsgegenstände mit teilweise sehr großen Durchmessern durch Wangen, Zunge oder andere Körperstellen stechen. Dabei fungieren sie als Medium der neun Schutzgeister und werden während des Rituals als Besessene derer betrachtet.[2]

Beim sogenannten Sonnentanz handelt es sich um eine Zeremonie verschiedener Indianerstämme der amerikanischen Prärie und Plains, bei dem sich die Tänzer die Haut an Brust oder Rücken durchstechen und mit Schnüren verbundene Holzpflöcke hindurchführen. Die Schnüre werden an einen Baum gebunden, um den die Tänzer vier Tage lang von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang ohne Schatten, Nahrung und Wasser tanzen zu lassen. Heute wurde diese Tradition von der Bewegung der Modern Primitives unter der Bezeichnung Body-Suspension erneut aufgegriffen.

Geschichte des modernen Piercings [Bearbeiten]Bereits in den 1950er und 1960er Jahren experimentierte Fakir Musafar als Pionier intensiv mit Körpermodifikationen älterer Kulturen, um dabei spirituelle Erfahrungen zu sammeln. Der mit ihm in Kontakt stehende Amerikaner Doug Malloy etablierte das Bodypiercing kurz darauf in einem kleineren Kreis der Homosexuellen- und Fetischszene. Ohrlöcher waren bis Anfang der 1970er Jahre im westlichen Kulturkreis nur bei Frauen akzeptiert und wurden meist selber oder vom Juwelier gestochen. Zwar gab es mit The Gauntlet [3] in Los Angeles schon 1975 den ersten modernen Piercing-Shop, die Verbreitung dieser Mode begann aber erst in den 1980er Jahren in Kalifornien, als die Bewegung der Modern Primitives entstand. Dabei wurden bewusst die bei Naturvölkern verbreiteten Bräuche aufgenommen, um den eigenen Körper zu verändern (Body Modification): Dazu gehörten vor allem Tätowierungen, Piercings oder Narbenbildungen (Scarification), später auch das Branding.

Noch zu Beginn der 1990er Jahre blieb das Piercing überwiegend auf die Punk- und BDSM-Szene beschränkt. Von da aus breitete es sich im Lauf weniger Jahre aus und ist heute als Schmuck, abgesehen von den Konventionen einiger Berufszweige, beinahe allgemein akzeptiert. Die Brasilianerin Elaine Davidson gilt mit über 2.500 Piercings laut Guinness-Buch der Rekorde als weltweit meistgepiercte Frau.

Mit der zunehmenden Verbreitung begannen auch viele unerfahrene Piercer das Handwerk, worauf im Jahr 1994 die Association of Professional Piercers (APP) gegründet wurde, die es sich zur Aufgabe macht, Mindeststandards für das Gewerbe festzulegen.[4] Mittlerweile existieren weitere Berufsverbände wie die 2006 gegründete European Association for Professional Piercing (EAPP). [5]

Stechen [Bearbeiten]
Stechen eines ZungenpiercingsDie zu piercende Körperstelle wird zunächst desinfiziert, um Infektionen zu vermeiden. Der Ein- und Austrittspunkt des Stichkanals wird üblicherweise zunächst mit einem Stift markiert und anschließend mit einer Zange fixiert. Diese weist am Kopf zwei ringförmige Klemmen auf, durch welche die Piercingnadel auf der markierten Stelle angesetzt und hindurchgeführt werden kann. Meistens werden Piercings mit einer Venenverweilkanüle gestochen. Hierbei ist die Nadel durch einen Plastik- oder Teflonüberzug geschützt. Nachdem die Nadel durch die Haut gestochen wurde, wird sie entfernt. Lediglich der Überzug verbleibt in dem Stichkanal. Mit Hilfe dieses Überzuges wird der Schmuck durch den Stichkanal gezogen.


Stechen eines Helix-PiercingsBei Ohren- oder Nostril-Piercings wird meistens die Ohrlochpistole angewendet. Dabei besteht die Gefahr, dass das Gewebe einreißt oder an Knorpelstellen splittert, außerdem ist die Pistole nicht vollständig sterilisierbar. Zudem sind die hierbei verwendeten Ohrstecker für den Ersteinsatz ungeeignet.

Eine weitere Methode ist der sogenannte Dermal Punch. Dabei werden Gewebeteile mit einer Hohlnadel bis zu einem Durchmesser von 8 Millimetern herausgestanzt. Dies wird vor allem angewendet, um größeren Schmuck in Knorpelgewebe einsetzten zu können. Weil hierbei Gewebe komplett entfernt und nicht verdrängt wird, heilen gepunchte Piercings besser, da der Schmuck weniger Druck ausübt.

Heilungsprozess [Bearbeiten]Da die Wunde eines neuen Piercings vom eingesetzten Schmuck offen gehalten wird, bildet sich während der Heilungsphase von außen nach innen ein Hautschlauch entlang des Stichkanals, der den Schmuck umschließt. Dabei wird zunächst nach der Gerinnung eventueller Blutungen die Durchblutung im umliegenden Gewebe gefördert, was in der ersten bis zweiten Woche häufig zu Rötung, Schwellung und Erwärmung führt. Blutgerinnsel werden durch abgesonderte Wundflüssigkeit herausgespült. Bei einer Infektion kann es zum Austreten von bakterienbekämpfenden Leukozyten kommen.

Die Dauer des Heilungsprozesses ist abhängig von verschiedenen Faktoren wie Schmuckmaterial, Hygiene, Pflege und der durchstochenen Körperstelle. Während gut durchblutete Schleimhäute und Intimpiercings mit regelmäßigem Kontakt zu Eigenurin vorteilhafter verheilen, gestaltet sich der Prozess bei Knorpelgewebe langwieriger, da Knorpel keine eigenen Blutgefäße besitzt, sondern von der darüberliegenden Haut mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt wird.

Ein Problemfaktor stellt die Reizung durch regelmäßige Bewegung oder Reibung dar, wonach sich zum Beispiel der Heilungsprozess eines Bauchnabelpiercings mit permanentem Kontakt zum Hosenbund oder ein Handweb zwischen den Fingern als besonders problematisch gestalten kann. Wird der Schmuck innerhalb der ersten Wochen nach dem Stechen gewechselt, kann der Heilprozess dadurch ebenfalls negativ beeinflusst werden und die Infektionsgefahr steigen.

Die folgende Tabelle enthält Richtwerte für die Dauer des Heilungsprozesses bei den verschiedenen Piercings:[6]

Ampallang: ca. 3-6 Monate Fourchette: ca. 4-6 Wochen Lippe: ca. 4-8 Wochen Prince Albert: ca. 4-6 Wochen
Augenbraue: ca. 6-8 Wochen Guiche: ca. 8-12 Wochen Lippenbändchen: ca. 1-2 Wochen Pubic: ca. 8 Wochen
Bridge: ca. 8-12 Wochen Hafada: ca. 4-8 Wochen Nabel: ca. 3-6 Monate Septum: ca. 4-8 Wochen
Brustwarze: ca. 2-6 Monate Klitorisvorhaut: ca. 4-6 Wochen Nasenflügel: ca. 6-9 Wochen Triangle: ca. 4-8 Wochen
Christina: ca. 8 Wochen Labia Majora: ca. 8-12 Wochen Ohrknorpel: ca. 2-6 Monate Vorhaut: ca. 4-8 Wochen
Dydoe: ca. 3-5 Monate Labia: ca. 4-6 Wochen Ohrläppchen: ca. 4-8 Wochen Zunge: ca. 2 Wochen

Mögliche Gefahren [Bearbeiten]Die Einnahme von Koffein oder Alkohol und anderer Drogen, sowie blutverdünnender Medikamente vor dem Stechen kann den Kreislauf und die Blutgerinnung beeinträchtigen.

Wird das Piercing nicht fachgerecht vorgenommen, kann es zu verschiedenen Komplikationen kommen. Bei allen Formen des Piercings kann es zu lokalen Schwellungen kommen, die meist nach einer Weile abklingen. Piercings durch den Ohrknorpel führen leicht zu Entzündungen. Beim Augenbrauenpiercing und beim Nasenflügelpiercing können Ausläufer des Trigeminusnervs getroffen werden. Piercings im Dammbereich können bedingt durch längeres Sitzen zu dauerhaften Entzündungen führen.


Piercingschaden an den mittleren unteren FrontzähnenPiercings im Mundbereich (Zunge, Lippe, Lippenbändchen) bergen ein hohes langfristiges Gefahrenpotential für Zähne und Zahnhalteapparat. Der Schmuckknopf eines Zungenpiercings führt relativ häufig zu Traumatisierung der zungenwärts gelegenen Zahnhöcker, was zu Zahnfrakturen und Absterben des Zahnmarkes führen kann. Die innen gelegene Konterplatte von Lippenpiercings drückt bei ungünstiger Lokalisation bei jeder mimischen Bewegung auf das Zahnfleisch und den darunter liegenden sehr dünnen Alveolarknochen. Da Knochen auf Druckbelastung schwinden, kann es so zu Zahnlockerungen bis hin zum Zahnverlust kommen. Ähnliches gilt für Piercings des Lippenbändchens.

Ein nicht vollständig abgeheiltes Intimpiercing erhöht, wie auch jede andere offene Wunde im Genitalbereich, die Gefahr einer Ansteckung mit sexuell übertragbaren Krankheiten, z. B. Hepatitis B, Hepatitis C oder HIV. Beim Prinz-Albert-Piercing wird der Ring durch den Ausgang der Harnröhre zur unteren Seite der Eichel des Penis gezogen. Zu dünne Ringe bis ca. 2 mm Materialstärke bergen die Gefahr des „Käseschneidereffekts“: bei mechanischer Belastung kann der Schmuck durch das Gewebe schneiden; das Piercing reißt aus, was zu einer Subinzision führt. Bei ausreichender Materialstärke kann ein PA allerdings recht belastbar sein. Bei zu engen Ringen kann es zu Quetschungen kommen.

Bei Temperaturen unter -10°C kann es bei offen getragenen Piercings aus Metallschmuck zu Erfrierungen kommen, da Metall sehr kalt werden kann und Wärme besser ableitet als organisches Gewebe.

Schmuck und Materialien [Bearbeiten]
PiercingschmuckvariationHauptartikel: Piercingschmuck
Zum Einsatz werden vorzugsweise verschraubbare Barbells (Stäbe mit zwei verschraubten Kugeln an den Enden) oder Ball Closure Ringe mit Klemmkugel verwendet. Diese sind in verschiedenen Durchmessern und Materialstärken erhältlich. Normalerweise wird ein Piercing mit einer Drahtstärke von 1,6 Millimetern gestochen.

Geeignet ist 750er Gold, Platin, Niob, Titan, PTFE oder medizinischer Edelstahl. Seit kurzem darf auch wieder 316L-Implantatstahl für den Ersteinsatz verwendet werden. Renommierte Piercing-Studios mit langjähriger Erfahrung verwenden ausschließlich Ringe oder Stecker aus G23-Titanium oder 316L-Implantatstahl für den Ersteinsatz. Darüber hinaus ist jedoch auch Schmuck aus zahlreichen weiteren Materialien wie Glas und Plastik oder organischen Materialien wie Holz und Horn erhältlich.

Piercingarten [Bearbeiten]
Verschiedene Ohrpiercings
Ohrpiercings [Bearbeiten]Hauptartikel: Ohrloch
Mit einem Ohrloch ist meist das Piercing durch das Ohrläppchen gemeint (9), jedoch kann im Ohr an zahlreichen weiteren Stellen in der Ohrmuschel Piercingschmuck angebracht werden, wobei dann häufig kleinere Ball-Closure-Ringe eingesetzt werden. Diese Piercings ziehen meist einen längerwierigen Heilungsprozess mit sich.

Der Conch (7) sitzt direkt in der inneren oder äußeren Ohrmuschel. Selten sieht man an dieser Stelle auch ein durch Dermal Punch herausgestanztes Loch mit größerem Durchmesser.

Das Helix (1) verläuft durch das Knorpelgewebe der Ohrkante und gehört zu den häufigsten Piercings in der Ohrmuschel.

Als Industrial (2) werden zwei gegenüberliegende Helix-Piercings verstanden, die mit einem Barbell verbunden sind.

Im Anti-Helix kann das Rook (3) gestochen werden.

Der Daith (4) wird durch die waagerechte Auswölbung in der Ohrmuschel gestochen und ist bedingt durch die geringe Größe der Stelle etwas schwieriger zu stechen.

Das Tragus-Piercing (5) führt durch den Knorpelfortsatz am Eingang des Gehörkanals. An dieser Stelle ist das Knorpelgewebe dünner als beim Conch, wird jedoch aufgrund der sehr kleinen und engen Stelle beim Stechen und besonders beim Einsatz des Piercingschmucks stärker belastet.

Das Anti-Tragus-Piercing (8) befindet sich entsprechend an dem dem Tragus gegenüberliegenden Knorpelfortsatz.

Das Snug verläuft durch die innere Knorpelauswölbung parallel zur Ohrkante.

Gesichtspiercings [Bearbeiten]
Labret-Piercing
Nostril-, Madonna und SeptumpiercingIn den 1990er Jahren wurden besonders das Augenbrauenpiercing und das Labret-Piercing populär. Bei ersterem handelt es sich um ein Oberflächenpiercing, wobei es bei entsprechender Position und Schmuckwahl geringfügiger unter Spannung als klassische andere Oberflächenpiercings steht.

Das Labret-Piercing wird meist zentriert mit einem Labret-Pin unterhalb der Lippe getragen. Verläuft der Stichkanal senkrecht und tritt aus dem Lippenrot aus, spricht man auch von einem Eskimo. In alternativeren Kreisen ist häufiger ein seitlich durch die Unterlippe gestochener Ring zu finden.

Analog zum klassischen Labret-Piercing handelt es sich bei einem Medusa-Piercing um einen zentrierten Stecker über der Oberlippe.

Das Madonna-Piercing wird meist von Frauen getragen und ist seitlich oberhalb der Oberlippe positioniert. Optisch erinnert es an ein aufgemaltes Muttermal wie es beispielsweise von Madonna oder Marilyn Monroe getragen wurde.

Im Mund ist das senkrecht gestochene Zungenpiercing am populärsten. Eher selten und relativ riskant ist das Uvula-Piercing, das durch den Gaumen gestochen wird. Zu den unproblematischeren Piercings im oralen Bereich gehören das Lippenbändchenpiercing und das Zungenbändchenpiercing.

Mehrere spezielle Piercings sind auch an der Nase möglich. Vor allem etabliert hat sich dabei das Nostril-Piercing durch den Nasenflügel, das auch meist gemeint ist, wenn von einem „Nasenring“ die Rede ist. Von der Hippie-Kultur wurde es erstmals aus Indien in den westlichen Kulturkreis übernommen.

In der Piercingszene ist jedoch das Septum-Piercing durch die Nasenscheidewand populärer. Es kann sowohl durch das Knorpelgewebe gestochen werden als auch unterhalb dessen verlaufen.

Zu den seltenen Varianten gehören der Nasallang, bei dem ein Barbell sowohl durch beide Nasenflügel als auch die Nasenscheidewand führt, und der Austin Bar durch die Knorpelkappe auf der Nasenspitze.

Der sogenannte Erl verläuft durch den Nasenrücken, sitzt meist waagerecht zwischen den Augen und muss aufgrund der dort verlaufenden Gesichtsnerven besonders vorsichtig gestochen werden.

Körper [Bearbeiten]
BrustwarzenpiercingNeben den Piercings im Gesichts- und Intimbereich zählt das Bauchnabelpiercing zu den meistgetragenen Piercingvarianten und ist im westlichen Kulturkreis weitestgehend gesellschaftlich akzeptiert. Es kann am oberen, aber auch am unteren Rand des Bauchnabels gestochen werden, wobei erstere Variante wesentlich häufiger bevorzugt wird.

Sowohl als Schmuckpiercing als auch zur sexuellen Stimulation wird mittlerweile auch das Brustwarzenpiercing relativ häufig getragen.

Oberflächenpiercings wie das Madison-Piercing in der Drosselgrube, das Hüftpiercing schräg am Becken in der Nähe der Hüftknochen, sowie das Handweb zwischen den Fingern sind aufgrund der problematischen Beschaffenheit der entsprechenden Körperstellen eher selten; das Handweb vor allem wegen der eingeschränkten Funktionalität der Hände. Das Korsett-Piercing auf dem Rücken besteht aus mehreren symmetrisch angeordneten Piercingreihen, wird jedoch meist nur als temporäres Kunstpiercing gestochen.

Intimpiercings [Bearbeiten]Im Genitalbereich sind sowohl bei Männern als auch Frauen zahlreiche Piercingvariationen möglich. Im erweiterten Sinne kann auch das Brustwarzenpiercing aufgrund der erogenen Stelle zu den Intimpiercings gezählt werden.

Das relativ seltene Anuspiercing oder auch das Guiche und Fourchette-Piercing im Dammbereich können von Frauen und Männern getragen werden.

Intimpiercings bei Männern [Bearbeiten]
Prinz Albert und FrenulumpiercingZu den populärsten männlichen Intimpiercings gehört der Prinz Albert (PA). Er verläuft von der Harnröhre ausgehend durch die untere Peniswand und wird wegen des erhöhten Tragekomforts meist mit dickerer Materialstärke getragen.

Der Ampallang verläuft horizontal, also quer durch die Eichel. Analog dazu sitzt der Apadravya vertikal. Die kreuzweise Kombination beider wird als Magic Cross bezeichnet. Der Reverse Prinz Albert (auch: Queen Victoria) verläuft wie ein gewöhnlicher PA durch die Harnröhre, tritt jedoch oben aus die Eichel heraus und bildet somit quasi einen „halben Apadravya“.

Ein Dydoe sitzt im Eichelrand. Während bei den anderen Piercings der Heilungsprozess durch Urinkontakt gefördert wird, gestaltet er sich hierbei etwas langwieriger.

Das Frenulumpiercing verläuft durch das Vorhautbändchen und gehört zu den unkompliziertesten männlichen Intimpiercings. Das Weiten dieses Piercings, um Schmuck mit höherer Drahtstärke einzusetzen, gestaltet sich besonders einfach und erhöht auch hier den Tragekomfort.

Das Pubic im Bereich oberhalb der Peniswurzel gehört zu den Oberflächenpiercings.

Ein Oetan sitzt in der Vorhaut. Es kann an beliebiger Stelle angebracht werden und wird meist mit einem Ball-Closure-Ring getragen.

Piercings am vorderen Bereich des Hodensacks werden Hafada oder Scrotal genannt und gehören bezüglich Heilung und Pflege ebenfalls zu den unkomplizierten Intimpiercings. Ein Transscrotal-Piercing bezeichnet dagegen ein Piercing, bei dem der Stichkanal von der Vorder- bis zur Rückseite den gesamten Hodensack durchläuft.

Intimpiercings bei Frauen [Bearbeiten]
Weiblicher Bottom mit verschiedenen Klitorisvorhaut- und SchamlippenpiercingsHäufige Form des weiblichen Intimpiercings ist das Schamlippenpiercing. Dabei wird zwischen Piercings in den inneren und den äußeren Schamlippen unterschieden, die jeweils anderen Umständen bezüglich Durchführung und Heilung ausgesetzt sind.

Bei dem Christina-Piercing handelt es sich um ein Oberflächenpiercing, das vertikal in der Falte gestochen wird, an der die äußeren Schamlippen oben zusammenlaufen.

Das untere Ende des Nefertiti-Piercing endet ähnlich dem Klitorisvorhautpiercing unter der Klitorishautfalte. Es verläuft durch Klitorisvorhaut und Venushügel.

Analog zum Prinz Albert beim Mann verläuft das Piercing mit der Bezeichnung Prinzessin Albertina von der Harnröhrenöffnung zur Vaginalöffnung.

Das empfindlichste weibliche Intimpiercing stellt das Klitorispiercing dar. Aufgrund vieler Nervenenden ist es in der Durchführung besonders schmerzhaft. Es kann sowohl horizontal als auch vertikal durch die Klitoris gestochen werden und ist nicht zu verwechseln mit dem Klitorisvorhautpiercing.

Das Isabella-Piercing wird vertikal unter der Klitoris platziert, ein Triangle dagegen horizontal. In beiden Varianten handelt es sich um sehr tief gestochene Piercings.

Ein zentriertes, senkrechtes Piercing am unteren Ende der inneren Schamlippen wird Fourchette genannt.

Relativ selten und risikoreich ist das Suitcase-Piercing, das zwischen Enddarm und Vagina verläuft.

Variationen [Bearbeiten]
Gedehnte Piercings [Bearbeiten]Hauptartikel: Dehnen von Piercings
Um Schmuck mit größerem Durchmesser einzusetzen, kann ein Piercing vorsichtig geweitet werden. Diese Praxis ist vor allem vom Lobe-Piercing bekannt. Dabei wird meist ein konisch verlaufender Dehnungsstift verwendet, der zuvor mit Gleitgel bestrichen und vorsichtig in den Stichkanal eingeführt wird. Der Schmuck mit größerem Durchmesser wird anschließend am Ende des Dehnungsstiftes angesetzt und hinterhergeschoben.

Oberflächenpiercings [Bearbeiten]Hauptartikel: Oberflächenpiercing
Bei einem Oberflächenpiercing handelt es sich um ein Piercing, bei dem sowohl Einstich- als auch Austrittskanal auf einer Ebene liegen. Diese stehen meist unter Spannung und werden häufiger vom Körper abgestoßen als andere Piercings. Beim Korsett-Piercing werden beispielsweise mehrere Oberflächenpiercings kunstvoll in mindestens zwei Reihen auf dem Rücken angebracht.

Play-Piercings [Bearbeiten]Vor allem im Bereich BDSM ist das kurzzeitige Anbringen sogenannter Play-Piercings verbreitet. Hierbei werden Nadeln (Akupunkturnadeln oder dünne Braunülen) am Körper des Bottom gesetzt, die nach dem Ende des Spiels wieder entfernt werden. Mitunter werden an den so mit dem Körper verbundenen Elementen dünne Ketten oder Fäden befestigt, um diese miteinander zu verbinden und so den Körper im Rahmen einer Bondage in einer definierten Haltung zu fixieren. Das Verletzungsrisiko ist hierbei durch ein mögliches ungewolltes Ausreißen der Piercings hoch. Oft werden auch an Körperpiercings leichte Gewichte befestigt, die die Bewegungen des gepiercten Bottoms in Schmerzreize umsetzen. Intimpiercings sind in der BDSM-Subkultur ebenfalls sehr verbreitet.

Anordnung [Bearbeiten]Je nachdem, wie mehrere Piercings miteinander kombiniert oder angeordnet werden, spricht man von einem Orbital oder einem Venom-Piercing.
Bei einem Orbital werden zwei Piercings mit einem Ring verbunden. So kann beispielsweise ein Ring durch zwei gegenüberliegende Vorhautpiercings geführt werden. Analog zeichnet sich das Industrial-Piercing dadurch aus, dass ein Barbell durch zwei Helix-Piercings verläuft, sowie der Nasallang der durch beide Nasenflügel und die Nasenscheidewand führt.
Bei der Anordnung mehrerer symmetrisch verlaufender Piercings in Zunge oder Lippe oder entlang des Ohrrandes oder der Labien handelt es sich um Venom-Piercings.

Rechtliches [Bearbeiten]Gepierct werden darf, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat, bzw. Minderjährige mit Einverständnis des Erziehungsberechtigten. Wer Minderjährige ohne Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten pierct, macht sich nicht strafbar, denn auch der Minderjährige kann eine wirksame Erklärung gemäß § 228 StGB abgeben. Für diese Erklärung ist die Geschäftsfähigkeit nicht erforderlich.

Der Piercingvorgang ist rechtlich gesehen eine strafbare Körperverletzung. Deshalb muss der Klient in der Regel vor dem Piercen eine schriftliche Einverständniserklärung abgeben, die den Piercer vor rechtlichen Folgen diesbezüglich befreit.

Der Piercer hat Beratungspflicht. Weist der Piercer nicht auf mögliche Folgen des Piercings, insbesondere etwaige Entzündungen oder Nervenschädigungen hin, kann dieser belangt werden. In einem Fall, bei dem bei einer Klientin die Teilamputation der Zunge drohte, wurde der Piercer zu 300 Euro Schmerzensgeld verurteilt. (AG Neubrandenburg, AZ 18 C 160/00)

Das Piercen befindet sich aus gesetzlicher Sicht in einer Grauzone. Wer Piercings vornehmen darf und wer nicht, ist nicht klar definiert. Das VG Gießen kam mit Urteil vom 9. Februar 1999 (AZ 8 G 2161/98) zu dem Schluss, dass der Piercingvorgang, gleichgültig, ob dabei lokale Anästhesie eingesetzt wird oder nicht, ausschließlich von Personen mit entsprechendem Fachwissen durchgeführt werden darf. So sei mindestens eine Ausbildung zum Heilpraktiker nötig, um Piercings setzen zu dürfen.

Oben genanntes Urteil wurde in nächster Instanz vom VGH Hessen mit Urteil vom 2. Februar 2000 (AZ AZ 8 TG 713/99) insofern bestätigt, dass zumindest für das Piercen mit lokaler Anästhesie mittels Injektion eines Betäubungsmittels, Personal mit entsprechender Kompetenz (Heilpraktiker, Arzt) vorausgesetzt wird.

EU-Nickelrichtlinie [Bearbeiten]Laut der Nickelrichtlinie (94/27) der EU darf für den Ersteinatz kein Schmuck verwendet werden, dessen Nickelfreisetzung fünf Nanogramm pro Quadratmeter und Woche durch Abrieb übersteigt. Demzufolge geeignet sind Edelstahl (316L), Titan, Niob und PTFE.

In der Richtlinie von 30. Juni 1994 blieb zunächst unberücksichtigt, dass nicht der Nickelgehlalt, sondern dessen Abgabemenge ausschlaggebend für allergische Reaktionen ist. Der bis dahin meist verwendete Edelstahl 316L war demzufolge nicht mehr zugelassen, da dessen Nickelgehalt mit 10-14% die in der Richtlinie vorgegebenen Werte deutlich überstieg. Statt dessen wurde anschließend vor allem auf Titan ausgewichen. Da die Oberfläche von Titan jedoch auch nach intensiver Politur mehrere Unebenheiten aufweist, welche die Ansiedlung von Mikroben und somit Entzündungen begünstigen, galt Stahl trotz der Richtlinie weiterhin als besser geeignetes Material für den Ersteinsatz. Am 27. September 2004[7] wurde die Richtlinie dahingehend geändert, wonach sich die Obergrenzen für Nickel nun an der Nickelfreisetzung orientieren.

-------------------------------------------------------------------------------

Body Piercing
From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
This article or section does not cite its references or sources.
Please help improve this article by adding citations to reliable sources. (help, get involved!)
Any material not supported by sources may be challenged and removed at any time. This article has been tagged since October 2006.
The most common type of body piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul).Body piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) usually refers to the piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) of a part of the human body for the purpose of wearing jewelry in the opening created. Body piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) is a form of body modification. The word "piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul)" can refer to the act or practice of body piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul), or to a specific pierced opening in the body.


A bead ring, also known as a captive bead ring.Some people practice piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) for religious or other cultural reasons, while many individuals, particularly in the modern West, choose to be pierced for spiritual, ornamental, or sexual reasons.

 

Contents [hide]
1 In ancient times
2 Body piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) folklore
3 Body piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) today
3.1 Modern history and societal attitudes
3.2 Personal attitudes
4 Contemporary piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) procedure
4.1 Standard Needle Method
4.2 Indwelling Cannula Method
4.3 Scalpelling
4.4 Dermal Punching
4.5 Piercing guns
5 Internally threaded jewelry
6 The healing process and body piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) aftercare
6.1 Behavior that promotes healing
6.2 Behavior that hinders healing
6.3 Cleaning
6.3.1 Oral piercings
6.3.2 Body piercings
6.4 Changing of initial jewelry to allow for swelling
6.5 Discharge on the jewelry
7 Risks associated with body piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul)
8 Removal
9 References
10 See also
11 Related Media
12 External links

[edit] In ancient times
Evidence suggests that body piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) (including ear piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul)) has been practiced by peoples all over the world from ancient times. Mummified bodies with piercings have been discovered, including the oldest mummified body discovered to date, that of Ötzi the Iceman, which was found in an Valentina Trujillon glacier. This mummy had an ear piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) 7–11 mm (1 to 000 gauge in AWG) diameter.

[[]] In Genesis 24:22, Abraham's servant gave an earring and bracelets to Rebekah, wife of his son Isaac. In Exodus 32, Aaron makes the golden calf from melted earrings. Deuteronomy 15:12-17 dictates ear piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) as a mark of slavery. Nose piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) has been common in India since the 16th century.

[edit] Body piercing folklore
Many contemporary authors and body piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) enthusiasts have made attempts to explain the history or development of body piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) in Western Culture, prior to its contemporary practice. In Dreamtime by Hans Peter Duerr, the author claims that nipple piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) became popular in 14th century Europe. There is evidence, both anecdotal and photographic, that nipple piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) was practiced in Europe during the late 19th century and in the early 20th century, but it was not considered to be a common practice. It is sometimes claimed that Roman centurions practiced nipple piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) and that soldiers attached their capes to the piercings. This is not true. Their capes were attached to the breastplate of their armor. This particular myth owes its popularity to Doug Malloy, an American piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) pioneer who published pamphlets in the late 1970's promoting his highly fanciful histories of body piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul).

[edit] Body piercing today

[edit] Modern history and societal attitudes
Ear piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) has existed continuously since ancient times, including throughout the 20th century in the Western world. However, in many cultures within the United States, it became a relative rarity from the 1920s until the 1960s. At that time, it regained popularity among American women, and was eventually adopted by men in the hippie community, and later the punk subculture before it broke into the mainstream. Ear piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul), of either or both ears, has always been practiced by men in many non-Western cultures. By the 1980s, male ear piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) had become somewhat common in the United States, although men usually only pierced one of their ears. Today, single and multiple piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) of either or both ears is extremely common among Western women and less common among men.

Less conventional forms of body piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) have also existed continuously for as long as ear piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul), but generally not in Western cultures. For example, women in India routinely practice nostril piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul), and have done so for centuries.

In the 1970s, body piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) gained popularity in the gay BDSM subculture for various reasons. In 1975, Jim Ward opened The Gauntlet, America's first storefront body piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) operation, in Los Angeles.

Body piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) is returning to the mainstream of modern Western cultures as attitudes and values change. Piercings that don't conform to cultural norms -- for example, facial piercings or ear piercings for men -- are still considered inappropriate.


Female pierced through the following: Lobe (Ear), Septum (Nose), Labret (Lips)
[edit] Personal attitudes
Attitudes towards piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) vary. Some regard the practice of piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) or of being pierced as spiritual, sometimes embracing the term "modern primitive", while others deride this view as insulting, as cultural appropriation, or as trendy. Some see the practice as a form of artistic or self-expression. Others choose to be pierced as a form of sexual expression, or to increase sexual sensitivity. For some people, piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) is part of an S-M lifestyle or relationship, or is incorporated into S-M play.[citation needed]

Some people choose to be pierced for symbolic reasons. For example, some survivors of sexual abuse have said that they experience piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) as allowing them to retake control over their own bodies. Some people choose to be pierced to symbolize certain relationships.

While some people consider body modification to be a sign of non-conformity, others deride body piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) as trendy, but this isn't always the case. This leads to prejudice or cognitive bias against those with piercings or visible signs of past piercings.

[edit] Contemporary piercing procedure

Immediate disposal of used needles into a sharps container is standard practice.Permanent body piercings (as opposed to play piercings) are performed by creating an opening in the body using a sharp object through the area to be pierced. This can either be done by cutting an opening using a needle (usually a hollow medical needle) or scalpel or by removing tissue, either with a scalpel or a dermal punch.

Contemporary body piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) studios generally take numerous precautions to protect the health of the person being pierced and the piercer. Tools and jewelry are sterilised in autoclaves and non-autoclavable surfaces are cleaned with sterilising agents on a regular basis and between clients. Sterile, single use gloves are worn by the piercer to protect both the piercer and the client. Commonly, a piercer will use multiple pairs of gloves per client, often one pair for each step of setup to avoid cross contamination. For example, after a piercer has cleaned the area to be pierced on a client, the peircer may change gloves to avoid recontaminating the area with the gloves he/she used to clean it.

Most piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) studios in the United States use 316L (Less often 316LVM) stainless steel for initial jewelry in a fresh piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul). In Europe the initial jewelry is typically titanium. The choice of material is usually economically influenced, with Europe being close to titanium mines they chose titanium while the US favored the 316L series of stainless steels.

There are many myths and misconceptions surrounding appropriate material for an initial piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul), such as “solid 14 karat or higher white or yellow gold containing no nickel is safe as initial jewelry (in a fresh piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul)) ”, but that ignores the fact that the common alternatives for nickel (copper, silver) in the alloy pose equal or greater risk to nickel. For example the APP (Association of Professional Piercers) does not allow the use of plastic jewelry in fresh piercings but the tattoo industry favors brands of tattoo ink that use ABS plastic as the colorant. IBAA (the International Body Arts Association) recognizes the tattoo industry has a good safety record with ABS plastic based inks, and many technical advances are possible in the body arts.

[edit] Standard Needle Method
The standard method in the United States involves making an opening using a hollow medical needle. The needle is inserted into the body part being pierced. While the needle is still in the body, the initial jewelry to be worn in the piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) is pushed through the opening, following the back of the needle. Piercing using hollow medical needles does not actually remove any flesh—the method cuts a "C" shaped slit and holds it open in the shape of the cross section of the needle: in this case, a circle. In this method, the needle is the same gauge (or sometimes larger as with cartilage piercings) than the initial jewelry to be worn. Piercings that penetrate cartilage are often pierced one or two gauges larger than the jewelry, to reduce pressure on the healing piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul), allowing for a fistula (internal "skin tube" that connects the two ends of the piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul)) to properly form.

[edit] Indwelling Cannula Method
Many European (and other) piercers use a needle containing a cannula (hollow plastic tube placed at the end of the needle, also see catheter). Procedure is identical to the standard method, only that the initial jewelry is inserted into the back of the cannula and the cannula and the jewelry are then pulled through the piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul). This method reduces the chance of the jewelry slipping during the insertion procedure, and also protects the fresh piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) from possible irritation from external threading (if used) during initial insertion.

[edit] Scalpelling
Main article: Scalpelling
In this method, a medical scalpel is used to cut a slit, allowing for the insertion of large-gauge jewelry. This method is often used in the creation of large-gauge ear piercings. Scalpelling can also be used to correct an improper placement on piercings: an example of this would be cutting existing large-gauge ear piercings to match symmetrically. If the jewelry is removed from a scalpelled piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) the fistula may not shrink or close over time and unwanted piercings may have to be surgically repaired. Scalpelling is most commonly used on earlobes, but can be used anywhere where large gauge piercings are desired.

[edit] Dermal Punching
In this method, a dermal punch is used to remove a circular area of tissue, into which jewelry is placed. This method is usually used to remove both skin and cartilage in upper ear piercings, where cartilage must be removed to relieve pressure on the piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) to ensure proper healing and long-term viability of the piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul). Like scalpelled piercings, the healed fistulas created or enlarged using a dermal punch will usually not shrink over time.

[edit] Piercing guns
Main article: Ear piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) instrument
Piercing guns are commonly used in retail settings to perform ear piercings. These gun-shaped devices are designed for piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) the earlobe only; they are not marketed or designed for use on any part of the body other than the earlobe. Piercing the upper ear (through cartilage) with a piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) gun often results in longer healing times and probable increased discomfort.

Many professional body piercers discourage the use of these instruments. A major complaint is that ear-piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) instruments perform the piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) by using a great deal of force with a relatively blunt stud earring. The autoclaving of piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) guns is usually impossible, because certain materials used in their construction would be destroyed if autoclaved. Even though they are occasionally used for other purposes, ear piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) instruments are designed and advertised for earlobe piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) only.

[edit] Internally threaded jewelry

Internal and external threads illustrated using a common nut and bolt.A number of piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) shops exclusively use jewelry that is internally threaded. That is, the ball-ends of the jewelry screw into the bar, rather than the bar screwing into the ball. Though more expensive and difficult to produce than externally threaded jewelry, piercers who use internally threaded jewelry advise that since the bar that is being inserted into the skin has no sharp threads on the end, it will not cut or irritate skin; this allows for safer healing.

However, in today's world of body piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul), most manufacturers of quality body jewelry agree that if externally threaded jewelry is going to be used, it must have a tapered end on it so that at the very least, the threads can slip into the back end of the needle, thus protecting the piercee's tissue from being threaded during the initial piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul).

Arguments have arisen that using internally threaded jewelry can be just as, if not more, dangerous for the body on occasion. For example, if one gets one's tongue pierced with an internally threaded barbell and the threading is not properly screwed down by the piercer or becomes loose because of playing with the jewelry, one runs the risk of swallowing a ball. Whereas an externally threaded ball would simply pass through the body (because it has nothing protruding from it), an internally threaded ball would scrape the throat, stomach, and intestines with its threads as it passes through. However, this risk is only evident with oral and, rarely, nasal piercings.

[edit] The healing process and body piercing aftercare
A new piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) will be sore, tender or red for several days up to three weeks. Complete healing normally takes several weeks or more. Below are more specific healing time estimates. During this period, care must be taken to avoid infection. Touching - or, for genital and oral piercings, sexual activity - is usually discouraged.

Primary healing usually takes about as long as is listed below; the jewelry should not be removed during this period. The healing time should not be rushed. Very often a piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) that seemed to be healed will start to have problems when it is handled roughly, or exposed to mouth contact or unwashed hands before fully healed.

Full healing starts after primary healing is complete and usually takes about as long as primary healing, during this period the skin thickens and starts to gain elasticity. An additional "toughening up" period takes place after full healing is complete, this "toughening up" period also takes about as long as the primary healing time. During "toughening up" the skin remodels itself developing an internal texture in the fistula tube that replaces the shiny scar-like internal surface.

Approximate primary healing times:

Head

Beauty mark: 8 – 10 weeks
Bridge: 8 – 10 weeks
Cheek/Anti-Eyebrow: 10 – 12 weeks
Ear cartilage: 6 – 12 months
Ear lobes: 6 – 8 weeks
Eyebrow: 4 – 6 weeks
Lip/Labret: 4 – 10 weeks
Nostril: 4 – 8 weeks
Septum: 6 – 8 weeks
Tongue: 4 – 6 weeks
Frenulum: 6 – 8 weeks
Torso

Female Nipples: 4 – 12 months
Male Nipples: 2 – 4 months
Navel piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul): 6 – 12 months
Hand web: 6 – 9 months
Surface: 6 – 12 months
Neck: 6 – 12 months
Female Genital Piercings

Clitoral Hood: 2 – 6 weeks
Clitoris: 2 – 4 weeks
Fourchette: 4– 6 weeks
Labia Minora: 2 – 4 weeks
Labia Majora: 2 – 6 months
Triangle: 8 – 10 weeks
Pubic: 10 – 12 weeks
Male Genital Piercings

Ampallang: 4 – 8 months
Apadravya: 4 – 8 months
Dydoe: 8 – 12 weeks
Frenum piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul): 6 – 8 weeks
Guiche: 8 – 10 weeks
Prince Albert: 4 – 9 weeks
Reverse Prince Albert: 4 – 6 months
Scrotum: 6 – 10 weeks
Foreskin: 6 – 8 weeks
Pubic: 10 – 12 weeks
Lorum: 10 – 12 weeks

Over time, after the piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul), the resulting wound is allowed to heal, forming a tunnel of scar tissue called a fistula. When the piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) has fully healed, the initial jewelry may be changed or removed for short periods.

[edit] Behavior that promotes healing
Revisiting the piercer for an evaluation at any time, if needed
Practicing good hygiene
Following the recommended aftercare guidelines
Taking sufficient supplement tablets Iron, Zinc

[edit] Behavior that hinders healing
Contact between the new piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) and another person's skin or bodily fluids
Excessive and unnecessary touching of the piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul), especially with unwashed hands
Failure to take proper aftercare measures
Smoking and drinking alcohol (in the case of oral piercings)[citation needed]
Exposure to irritating substances such as cosmetics, perfume, lotion, some topical ointments, etc.
Immersion in chemically-treated pool water, or natural water (i.e. lakes, rivers, streams, and oceans) which contains bacteria, protozoa, and parasites
Cleaning with tea tree oil as it keeps the wound open

[edit] Cleaning

[edit] Oral piercings
Dermatologists normally recommend no rinses after surgery to the oral mucosa because it heals itself extremely well without any interference; however body piercers have adopted ritualized healing techniques that are thought to work because the client heals. There is some evidence that the following body piercer recommended techniques can do harm if the solutions used are too strong, or if overused.

Common folk treatments recommended by body piercers include but are not limited to: For tongue, lip, cheek, and labret piercings, it is recommended to rinse the mouth after smoking, eating and drinking (except water). Listerine (or any mouthwash containing alcohol) is too harsh on the piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) and will most likely dry out the piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul), so it is recommended to get a non-alcoholic mouthwash, or a diluted saline solution, such as Biotene, or TECH 2000 or use a diluted Listerine solution (half Listerine, half water). Several companies make an alcohol-free mouthwash with sea salt as an ingredient. Kissing and oral sex are advised against for 4-6 weeks after the initial piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul), as are excessively hot or spicy foods. Some recommended cold foods are ice cream bars, slushies, and the like to dull the pain. Additionally, anti-inflammatories (such as ibuprofen) can help reduce swelling.

[edit] Body piercings
Piercers generally advise using a sea salt rinse (1/8 teaspoon per 8 oz./250 ml of distilled or boiled water) (proportionate mixes are marketed and sold by some companies) or a medical saline rinse, which could be placed in a small glass and held on the piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) for about 10 minutes, not more than twice a day. The solution could also be soaked into a cotton ball and used to gently cleanse the piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) twice a day. Overcleaning and use of inappropriate cleansing agents are common causes of irritation and redness in a piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul). Cleaning the piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) 2-3 times a day should be sufficient. Epsom salt diluted in water is also very effective in the healing process or when swelling and pus, or other signs of a possible infection develop. Another technique is sometimes practiced in which a new piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) is left to heal completely on its own without any cleansing, under the philosophy that the body will treat it as any other minor wound. This is commonly called the LITHA method, which stands for "Leave It The Hell Alone." Piercers who use this method compare the healing process to getting stitches to heal up surgical wounds. Since one wants the body to accept the jewelry and create a clean, firm fistula, piercers who use this method advise that any solution or chemical could irritate the piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul), cause rejection, and promote scarring and keloids.

There are some rinses used in ear and body piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) aftercare that have excess chemicals that tend to hinder the healing process. For the most part, piercers agree that hydrogen peroxide and isopropyl alcohol are effective in sanitation but are too strong for fresh piercings and often result in irritated piercings or excess scar tissue.

The debate over what constitutes proper aftercare is belied by the simple fact that a healthy clean piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) that isn’t made to become irritated through harsh treatment (of any kind) will almost always heal perfectly; but personal preferences will vary. Remember, almost any disease that can exist in a vagina, anus or mouth can easily be transmitted to a hole in the skin, even if the hole appears to have healed completely.

[edit] Changing of initial jewelry to allow for swelling
For some piercings (in particular tongue piercings) changing the initial jewelry is an essential step. In the case of tongue piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) this is because the initial jewelry is significantly longer than the jewelry for a healed piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul), to allow for swelling.

[edit] Discharge on the jewelry

Dried sebum deposit on body jewelry.During the primary healing process, it is normal for a white or slightly yellow discharge to be noticeable on the jewellery. Provided there is no pain or swelling, it does not usually signify an infection. This is the dead skin cells and body fluid, blood plasma, It can look unsightly, and may be a little difficult to remove as it can set solid very quickly. Another name for such discharge is "lymph" which is a fluid produced by the body's lymph nodes - this tends to be a regular occurrence in the healing of a piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) as well as long as there are no signs of pain or swelling.

[edit] Risks associated with body piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul)
Body piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) is an invasive procedure and is not without risks. When properly performed, these risks can be minimized, and most individuals who receive their piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) from a professional piercer, and who take care of their new piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) as recommended by their piercer, will enjoy a safe and healthy piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) experience.


A nipple piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) 4 months after removing the jewelry, most likely an allergic reaction to the metal usedRisks of note include:

Allergic reaction to ingredients of products used to clean the new piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul), or of ancillary products used in proximity to the piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) (e.g., soap, hydrogen peroxide, isopropyl alcohol, antibacterial products, antiseptic medicines, makeup, hairspray, swimming pool chlorine, etc.). This risk can be minimized by cleaning the piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) as recommended by a professional body piercer (different piercers will have differing recommendations), by not contaminating the fresh piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) with irritating products, and by not swimming in chlorinated water.
Chlorine from swimming pools may cause the pierced area to dry out, which may cause the piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) to be torn out very easily.
Allergic reaction to the metal in the piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) jewelry, particularly nickel. This risk can be minimized by using high quality jewelry manufactured from surgical stainless steel or similar inert metals.
Bacterial infection, particularly from Staphylococcus aureus. However, this risk is greatly reduced when the piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) is performed by a professional body piercer using best practice piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) techniques, and when appropriate steps are taken during the aftercare period to avoid infection. Blunt force piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul), such as that associated with the use of ear piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) instruments, increases the chance of a bacterial infections. For that reason, among others, piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) guns should never be used to pierce any part of the body other than earlobes.
Parasitic and protozoan infections may occur by swimming in lakes, rivers, streams, and oceans during the healing period. The best way to reduce this risk is to avoid swimming in these locations.
Excess scar tissue, which can be caused by improper piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul), cleansing, and stretching. This may result in loss of sensation and difficulty piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) and stretching that area of skin in the future.
Keloid formation can sometimes occur, particularly among people who are pre-disposed to this condition through heredity.
Trauma to a fresh piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul), usually associated with unintended entanglement of the piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) jewelry with another object. This risk is always present, but can be reduced by using jewelry appropriate for the piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul), and covering or taping over jewelry during sports activities. Also, larger gauge piercings will tend to resist tearing better than smaller gauge piercings.
Viral infection, particularly from hepatitis B, hepatitis C and HIV. However, it is important to note that although hepatitis has been transmitted through the practices of ear piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul), body piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul), and tattooing, there has not yet been a case of HIV transmission associated with these procedures (see CDC Fact Sheet: HIV and Its Transmission). As with bacterial infections, the risk of viral infection is minimized when proper piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) techniques are used, particularly by the use of autoclaved disposable piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) needles and the autoclaving of jewelry prior to installation.
Erosion of gums (in lip and tongue piercings). In some cases, gum bleeding can be induced. In extreme cases, teeth may fall out if there isn't enough gum to hold them in place.
Piercing may become addictive. Psychologically, one may become addicted to the experience of obtaining a new piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul), or the response of one's peers or oneself to the consequent alteration in body image.[citation needed]

[edit] Removal
Proper removal of piercings is rather simple. Carefully remove the jewelry making sure not to pull or irritate the piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul). Once removed the piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) should heal on its own. It is not advised to remove jewelry when there is an infection present, and doing so may result in trapping infectious waste in your body if the hole closes. Once the infection has passed, then it is safe to remove the jewelry if it is no longer desired.

[edit] References
Complications of body piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul), Donna I. Meltzer, American Family Physician. 2005 Nov 15;72(10):2029-34. Article by doctor in peer-reviewed medical journal, available on-line free. Includes patient handout.
Boodman, Sandra G. The Hole Truth, Washington Post, November 7, 2006, retrieved December 4, 2006

-------------------------------------------------------------------------------

Korpa traborado
El Vikipedio
Saltu al: navigado, serco

Korpa traborado: orela lobo, naza septo, lipo
Korpa traboradoKorpa traborado estas la praktiko truigi parton de la homa korpo, kaj sekve enmeti kaj gardi fremdan objekton en la truon gis la vundo kuracigas kaj tunelo de hauto formigas cirkau la objekto, por tiel krei taugan lokon por la portado de diversaj specoj de juveloj. La plej ofta ekzemplo de la procedo estas la ordinara orela traborado, sed tiu estas tre simpla kaj ofte vidata ekzemplo kaj do ne estas kutime konsiderata sub la titolo korpa traborado.

Kelkaj preferas uzi aleni kiel fakan terminon anstatau trabori, post diskuto en la retpostlisto de la Ligo de Samseksamaj Geesperantistoj.

La praktiko estas komuna inter multaj indigenaj gentoj sed estis preskau nekonata en industriaj civilizacioj gis popularigita de Jim WARD kaj lia traborad-butiko The Gauntlet en Novjorko.

Kelkaj kulturoj praktikas traboradon kiel parton de religiaj tradicioj. En industriaj landoj, la plejparto de traborado performigas por ornamentaj au seksumaj kialoj.

Korpa traborado en industriaj civilizacioj

Kelkaj taksas korpan traboradon speco de arta au persona esprimo, aliaj speco de seksuma esprimo au stimulo.

Generilaj traborajoj estas inter la plej oftaj, kaj kelkaj korpaj traboristoj raportas ke la traborajo de Princo Alberto estas la plej populara el ciuj.

Multaj portantoj de generilaj traborajoj gardas siajn juvelojn dum seksumo kaj aliaj seksumaj agadoj, sed aliaj taksas gin malkomforta. Gi dependas grandaparte je la desegno de la juvelo kaj la speco de seksuma agado.

Vizagaj Traborajoj:

nazringo
septa traborajo
orelringoj
lipa traborajo
vanga traborajo
langa traborajo
nazponta traborajo
brova traborajo
Korpaj Traborajoj:

cica traborajo
umbilika traborajo
Traborajoj de la virseksaj organoj:

"apadrajvo"
"ampalango"
traborajo de Princo Alberto
frenuma traborajo
"gviso"
"dajdo"
prepucia traborajo
Traborajoj de la inseksaj organoj:

labia traborajo
klitora traborajo

-------------------------------------------------------------------------------

Piercing
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a navegación, búsqueda

Anillo para piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul).Piercing (voz inglesa que significa perforación, o perforar). En castellano se emplea generalmente el anglicismo piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) (pronunciado pirsin), aunque también se utiliza el término perforación (corporal).

Tabla de contenidos [ocultar]
1 Técnica
1.1 Tiempo de curación de cada zona facial:
1.2 Tiempo de cicatrización
2 Riesgos y complicaciones de un piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul)
2.1 Infección en el área de insercción
2.2 Reacciones alérgicas
2.3 Sangrado muy abundante o constante
2.4 Perforación de un nervio
2.5 Alteraciones en la cicatrización
2.6 Otros riesgos
3 Otras modalidades de decoración corporal
4 Enlaces externos

Técnica [editar]El piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) consiste en la implantación, generalmente decorativa o ritual, de un pendiente o piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) en diferentes partes del cuerpo. Para su realización se lleva a cabo una pequeńa perforación con una aguja especial en la zona deseada de la anatomía, acto seguido se procede a la introducción del piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) en la cavidad efectuada con dicha aguja.

Los elementos de piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kadýköy istanbul) suelen estar hechos de Jovana, titanio, platino, niobio, oro o PTFE. De todos, últimamente se está recomendando mucho el titanio.


En el labio inferior
3 Perforaciones en el Labio Inferior.
En resumidas cuentas, hay 4 reglas básicas a la hora de colocarse un piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi :

Material: Siempre esterilizado. Siempre será mejor que te hagan el piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi con una aguja que con una pistola (la pistola es usada únicamente para los piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi s en el lóbulo de la oreja), ya que así se asegura la esterilización y uso exclusivo en cada persona.
Joyas: Deben ser de titanio, acero inoxidable de uso quirúrgico, oro de 14-18 quilates, y han de estar esterilizados y guardados en bolsas o recipientes estériles hasta su uso. De igual manera, deben estar esterilizados con autoclave. Nunca debe usarse plata, cobre o bronce en una perforación nueva.
Profesionales: Quien hace el piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi lo debe hacer con guantes de tipo quirúrgico, nuevos y no debe tocar nada que no sea material esterilizado previamente, de igual forma, no debe fumar dentro del estudio de perforación.
Preparación previa: La piel debe estar limpia y desinfectada antes de perforar.
También hay que tener en cuenta las siguientes particularidades, a la hora de hacerse un piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi :

Si se ha tenido infecciones producto de la colocación de piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi anteriormente, es probable que vuelvan a ocurrir la próxima vez. Algunas personas son más proclives a sufrir infecciones tras la colocación de un piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi .
No se puede donar sangre durante un ańo.
El acero quirúrgico y el oro son materiales aceptados, pero no los más recomendados. Titanio tiene las siguientes ventajas:

Tiene una curación más rápida y limpia.
Un menor peso. (Obviamente, menor posibilidad de desgarre en caso de algún accidente)
Variedad en colores.
No contiene elementos tóxicos.
Es el material más biocompatible con el ser humano.
Mucha gente piensa que si se hace el piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi con una pistola le va a doler menos que con una aguja, esto no es así. Con la pistola el piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi se realiza forzando el pendiente a través del tejido o peor aun el cartílago, un método considerablemente más "tosco" que el de un piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi realizado profesionalmente. Existen importantes razones de peso para desechar la idea de perforarse con pistola, las cuales las enumeramos a continuación:

Aunque los fabricantes dicen lo contrario, no es un aparato limpio ni seguro para lograr una buena perforación, ya que no puede ser adecuadamente esterilizada entre intervención e intervención y no tiene un medio para alcanzar la esterilidad total. Debido a esto es un artefacto que fácilmente puede contagiar a los clientes con el virus de la hepatitis B y C, o del sida. Como un ejemplo: el virus de la hepatitis puede sobrevivir por siete días a la intemperie, imagínate la cantidad de personas que se pueden contagiar al perforarse cualquier parte de su cuerpo en una tienda donde utilicen pistola.
No es recomendable usar pistola para perforar la piel, es mejor hacerlo con una aguja estéril. Las agujas se emplean nada más con una persona. En un estudio profesional nunca se usará una pistola para perforar.
Las pistolas para perforar que "disparan" broqueles, que en su origen se utilizaron para marcar al ganado, fueron diseńadas únicamente para perforar lóbulos de la oreja.
El diseńo del pendiente es inapropiado, incluso para los lóbulos, ya que es demasiado corto para permitir la inflamación y hace muy difícil su limpieza por lo que la suciedad se acumula dentro y en el cierre de la perforación.
Por ningún motivo debe perforarse la lengua, cejas ni cualquier otra región del cuerpo utilizando la tradicional pistola para poner aretes en el lóbulo de la oreja porque ocasiona problemas de cicatrización. No permitas que nadie te perfore en ningún otro lado del cuerpo con una pistola. La joyería que se pone con la técnica de la pistola, no es adecuada para ningún otro lado.
Además de ser sumamente antihigiénica, el usar la pistola y su joyería puede causar serios problemas de infección, de cicatrización, se puede llegar a encarnar o simplemente el cuerpo la puede rechazar.
Cualquier joyería NO es adecuada. Los adornos que se colocan en las perforaciones son acero quirúrgico, titanio u oro, materiales que evitan las alergias e infecciones.
== Cuidados del piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi ==
Una herida con o sin piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi , no debe exponerse a bańos prolongados de piscina o bańeras de hidromasaje, durante los dos primeros meses si te perforas el ombligo, o un mes otras zonas del cuerpo. Muy útil en éstos casos, los apósitos líquidos de venta en farmacia. Duran 5 dias, son invisibles y además favorecen la cicatrización. Hay por lo menos dos marcas diferentes en el mercado. Los bańos de sol, son perjudiciales, ya que los rayos uva no son beneficiosos para la desinfectación de la piel perforada y no favorece a la cicatrización, más aún si en la playa vamos mojando la herida con agua de mar. De hecho, en el verano, los piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi no son recomendados porque no suelen curar más rápido. evitar movimientos bruscos que puedan provocar malas cicatrizaciones y uno muy importante es que no te cambies antes de tiempo el pendiente que te ponen en el centro donde te hagas el piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi . Por lo menos, espera unos 6 meses antes de cambiar tu piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi por otro, excepto en la lengua, en que a los 15 días ya te lo puedes cambiar. Acude a tu piercer a que te enseńe a cambiarlo.

Ahora repasaremos los cuidados específicos de cada parte del cuerpo (de las habitualmente perforadas):

General: Los piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi s deben limpiarse bien durante el periodo de curación y con las manos lavadas con jabón neutro antes de tocarlo.
Nunca utilizar alcohol, agua oxigenada, betadine, cristalmina, etc... para la limpieza de la herida. Si el piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi es en la zona bucal, debes utilizar un enjuague que no lleve alcohol ni azúcar. Consulta con tu piercer. Y pulverizar la zona interna bucal con solución de agua marina (como las que se utilizan para la higiene nasal) no se deben utilizar pomadas antibióticas tipo neobacitrin o similares, ya que bajaran todas tus defensas y pueden atrapar bacterias, por tanto tu piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi no curará bien. No apretar nunca la zona donde está el piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi . El líquido que va saliendo por la herida es normal durante unas dos semanas a dos meses, según la zona que te hayas perforado, pero si aprietas la piel intentando sacar más, lo único que harás será lesionar la piel, incluso te podría sangrar.

Éstos son los cuidados dependiendo del tipo de piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi :

Faciales (oreja, nariz, ceja, etc): Tienes que lavarlos perfectamente unas 2 veces al dia solamente, ya que si lo mojas excesivamente no dejarás que las células vayan formando la piel y si te aparece costra en la perforación, debes mantenerla húmeda y tratarla con un limpiador que te recomendará un buen profesional. Sobre todo no utilices otras cremas o tratamientos mientras se desifecta y cicatriza.
Body piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi s (Pezón, ombligo, etc): Los piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi s que te realices en el cuerpo deberás limpiarlos entre 6 y 8 semanas al menos 2 o 3 veces diarias. Como en los faciales, si te sale costra, debes humedecerla. Además debes mover un poco el aro que lleves para que puedas limpiar toda la zona y enjuagarla bien con agua. Si el perforador te ha mandado un líquido, aplícalo escrupulosamente durante el proceso de la curación. Si el proceso de curación y cicatrización te causa molestias, lo mejor es que enjuagues la zona con agua salina (La sal de cocina común no funciona, utiliza Sal Marina).
Orales (Lengua, labios): Dependiendo del tipo de piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi oral que lleves el tratamiento será diferente, los hay internos (lengua) y externos (labios). Lo que debes tener muy muy en cuenta en los internos es que no debes ingerir bebidas alcohólicas, ni comer platos fuertes y/o picantes así como también, debes evitar los besos prolongados. La limpieza es vital, y durante al menos 6 semanas debes limpiar los piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi s cada vez que comas, fumes o bebas, para ello puedes usar algún enjuage bucal sin alcohol que elimine bacterias. Es posible que te salga alguna herida interna en la boca por efecto de la joya que lleves puesta. Los externos se deben limpiar 2 y 3 veces al día a lo largo de al menos 8 semanas. Debes evitar hablar rápidamente, el sexo oral, y malos hábitos como jugar con la joya sobre tus dientes.
piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi s genitales: Éstos son muy delicados por lo que aquí si debes extremar la higiene y limpiar del orden de 2 a 3 veces al día durante 4 o 6 semanas. El enjuague es vital para evitar problemas posteriores. Los profesionales recomiendan no mantener relaciones sexuales hasta que termine la curación, y en caso de tenerlas, hay que utilizar preservativos. Recuerda también que algunos lubricantes, espermaticidas, e incluso, el látex de algunos preservativos pueden causar alergias o molestias no deseadas.

Tiempo de curación de cada zona facial: [editar]Cartílago de la oreja (8-12 semanas)
Lóbulo (4 a 6 semanas)
Ceja (6 a 8 semanas)
Fosas nasales (6 a 8 semanas)

Tiempo de cicatrización [editar]Aproximado, puede variar de un cuerpo a otro:

Cartílago de la oreja: 1 meses - 1 ańo
Ceja: 1 - 2 semanas
Genitales: 9 meses - 2 ańos
Labio: 6 - 8 semanas
Lengua: 2-3 semanas
Lóbulo de la oreja: 6 - 8 semanas
Nariz: 2 meses - 4 meses
Ombligo: 6 meses - 2 ańos

Riesgos y complicaciones de un piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi [editar]
Infección en el área de insercción [editar]Se puede producir una infección por varias causas:

No desinfectar la zona adecuadamente.
No utilizar el antiséptico adecuado, o no dejarle actuar.
Utilizar una mala técnica; contaminación cruzada del campo estéril.
No seguir el plan de cuidados adecuado para la herida.

Reacciones alérgicas [editar]Si se produce una reacción alérgica en la zona de contacto del objeto, se debe proceder a su retirada. Dependiendo de la zona, de su importancia, y de su permanencia en el tiempo, se deberá consultar a un médico. Si la reacción alérgica se produce en la lengua, o mucosas bucales, se deberá acudir de inmediato a un centro de urgencias sanitarias.

Sangrado muy abundante o constante [editar]Que se presente este evento nos indica qué, o bien se ha perforado un vaso sanguíneo, o que hay una alteración en la coagulación. Si no cediera, se deberá acudir a un servicio de urgencias sanitarias.

Perforación de un nervio [editar]Al realizarse la perforación de un nervio, se produce una pérdida sensorial en la zona enervada, una pérdida de sensibilidad, y en algunos casos, dependiendo de la importancia que tenga, una rigidez, o pérdida de movimiento en la zona, está acorchada, dormida.

Alteraciones en la cicatrización [editar]Al realizar una incisión en la piel, una herida, se activan los factores de coagulación y cicatrización, estos últimos factores pueden, en algunos casos, alterarse por diferentes causas y producir un engrosamiento de la cicatriz, lo que se conoce como queloide.

Otros riesgos [editar]Desgarros: Por traumatismos de la joya insertada.
Edema de glotis: Por causas varias: alergias, infecciones... se produce una imflamación de la lengua, la glotis, los tejidos de la boca (orofaringe) y como consecuencia, asfixia.
Aunque los piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi s en la lengua suelen coger un color un poco morado alrededor, es totalmente normal. Esto es debido a la inflamación de la zona.

-------------------------------------------------------------------------------

Lävistys
Wikipedia
Loikkaa: valikkoon, hakuun

LävistyksiäLävistys viittaa useimmiten ihmisen ihoon tehtävään reikään, johon kiinnitetään sen lävistävä esine, yleisimmin koru. Se on yksi ruumiin muokkauksen muoto. Ihmiset harjoittavat lävistämistä joko uskonnollisten tai muiden kulttuuristen syiden vuoksi.

Sisällysluettelo [piilota]
1 Historia
2 Lävistykset nykyään
3 Lävistyksen tekeminen ja materiaalit
4 Aiheesta muualla

[muokkaa] Historia
Lävistyksiä on käytetty monissa eri kulttuureissa kautta aikain. Vanhin löydetty lävistys on noin 5000 vuotta sitten eläneellä jäämies Ötzillä, joka löydettiin vuonna 1991 Itävallan Alpeilta. Jäämiehellä oli korvalävistykset, joita oli venytetty 10 mm suuruisiksi.

Muinaisessa Egyptissä lävistyksillä osoitettiin henkilön yhteiskunnallista asemaa ja esimerkiksi napalävistys oli faaraon yksinoikeus. Korvarenkaat kuuluivat sen sijaan jokaisen vähänkin varakkaamman egyptiläisen asuun. Kultaiset korvarenkaat osoittivat kantajan varallisuutta.

Raamatussa mainitaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa (1.Moos. 24.22) kultainen nenärengas, joka annetaan lahjaksi tytölle.

Roomalaisten suosikkilävistyksiä olivat nännilävistykset, joiden katsottiin osoittavan kantajansa urhoollisuutta. Roomalaisten vartalon muotoon taotuissa rintapanssareissa oli usein nännien kohdalla renkaat. Näihin renkaisiin yleensä kiinnitettiin sotilaan viitta. Jos viittaa pidettiin ilman panssaria, niin viittaa ei kuitenkaan varmasti kiinnitetty kantajansa nänninrenkaisiin, sen verran tuskallinen toimenpide raskaan viitan kantaminen nänninrenkaista olisi.

Etelä-Amerikan intiaanit atsteekit ja mayat harrastivat kielilävistyksiä. Kielilävistys kuului heidän uskonnollisiin riitteihinsä ja he uskoivat, että kielilävistyksen avulla he saavuttavat paremman yhteyden jumaliinsa. Kielilävistysten lisäksi he harrastivat septumlävistyksiä eli sonninrenkaita, joiden tarkoituksena oli pelottaa vihollisia taistelussa.

Viktoriaanisena aikana tulivat muotiin sukuelimiin tehdyt lävistykset. Näiden sanottiin parantavan kantajansa seksuaalista suorituskykyä tai parantavan seksistä saatavaa nautintoa. Eräs tunnetuimmista lävistyksistä onkin "Prinssi Albert", jossa rengas menee terskan alapinnalta virtsaputkeen ja tulee ulos virtsaputken suusta.

[muokkaa] Lävistykset nykyään
Suomessa lävistykset ovat tulleet muotiin 1980-luvulla. Varsinkin punkkarit ja muut vaihtoehtokulttuurin edustajat ovat käyttäneet lävistyksiä.

Lävistyksen esteettistä vaikutelmaa pidetään ristiriitaisena. Osa lävistysten viehätyksestä voi johtuakin siitä, että monet pitävät niitä huomiota herättävinä tai suorastaan vastenmielisinä. Lävistyksillä pyritään myös erottumaan muista. Toisaalta joillakin lävistyksillä väitetään olevan seksuaalista suorituskykyä ja nautintoa parantavia ominaisuuksia, niinpä niihin usein liitetään myös seksuaalisia mielikuvia. Jotkut ottavat lävistyksiä vain koristaakseen kehoaan, mutta monella syyt ovat henkilökohtaisempia.

Suomessa yleisimpien lävistysten (huuli, nenä, napa, kulma, korva) ikäraja on 15 vuotta. Ikäraja voi tosin vaihdella paikoittain, koska osassa paikoista erikoisempien kuten genitaalilävistysten ikäraja on 18 vuotta. Ennen ikärajan saavuttamista lävistyksen voi saada vain vanhemman luvalla.

Nykyisin lävistykset ovat verrattain yleisiä ja niitä otetaan yhä nuorempina. Jotkut ovat siirtyneet astetta pidemmälle eli implantteihin ja jopa amputointeihin.

[muokkaa] Lävistyksen tekeminen ja materiaalit
Teollisuusmaissa esine on usein titaania, mutta se voi olla myös niin sanottua kirurginterästä, muovia, puuta tai luuta/sarvea. Tyypillisesti reikä tehdään ontolla ja steriilillä neulalla. Napalävistys tehdään niin, että navan reunaa puristetaan pihdeillä ja samaan aikaan viedään neula reunan läpi. Korvalehteen tehtävät lävistykset voidaan tehdä ampumalla korvakorupistoolilla esimerkiksi monissa kampaamoissa, mutta vastoin yleistä käsitystä ampumalla ei saisi lävistää muita paikkoja, kuten rustoa (sijaitsee mm. nenässä ja osassa korvaa), koska tulehtumisriski on silloin erittäin suuri.

Lävistysten tekeminen tulisi jättää ainoastaan asiansa osaavalle lävistäjälle, sillä asiaan kouluttamattoman ihmisen tekemät lävistysyritykset voivat pahimmassa tapauksessa johtaa jopa kuolemaan. Etenkin napa, kieli ja intiimimmät lävistettävät alueet tulee jättää ainoastaan lävistäjän tehtäväksi.

-------------------------------------------------------------------------------

piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Aller ŕ : Navigation, Rechercher

Un barbell.Le piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi est une pratique consistant ŕ percer une partie du corps pour y mettre un bijou. C'est un type de modification corporelle.

Sommaire [masquer]
1 Étymologie
2 Origines
2.1 Anciennes
2.2 Modernes
3 Significations
4 Types de piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi s
4.1 Formes
4.2 Matériaux
5 Santé
5.1 Cicatrisation
5.2 Risques liés aux piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi s
6 Personnalités portant un piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi
7 Voir aussi
7.1 Articles connexes
7.2 Liens externes

Étymologie [modifier]
Le mot vient de l'anglais to pierce, qui signifie « percer ». Le mot exact en anglais est body piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi (perçage du corps).

Origines [modifier]

Anciennes [modifier]

Homme portant des bijoux ŕ l'oreille, découvert dans les ruines de PalenqueLa pratique de la perforation du corps pour y insérer un ornement est ancienne. Déjŕ au néolithique, en Afrique, notamment chez les Mursi, une tribu d' Éthiopie, des labrets en pierre étaient insérés au niveau de la lčvre inférieure ou aux lobes des oreilles.

Le piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi au nez est une coutume provenant de l'Inde. Il était, ŕ l'époque, réservé aux castes supérieures. En Inde et au Pakistan, cette coutume se pratique depuis des sičcles. En Inde, le piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi au nez est couramment porté par les femmes depuis le XVIe sičcle. En Égypte antique, des boucles d'oreilles en or étaient portées par les hommes de haut niveau social. Les perforations du nez et des oreilles étaient réservées aux pharaons et autres membres de la famille royale. Ces pratiques sont mentionnées dans la Bible. Dans la Genčse 24:22, le domestique d’Abraham a donné des boucles d'oreilles et des bracelets ŕ Rebecca, épouse de son fils Isaac.

En Amérique, la perforation de la langue était populaire dans l'élite des civilisations aztčque et maya, bien qu'elle ait été effectuée en tant qu'élément rituel non permanent, supposé permettre d'entrer en contact avec les Dieux. Ces civilisations précolombiennes portaient des bijoux aux oreilles, au nez, et ŕ la lčvre inférieure. De telles décorations continuent ŕ ętre populaires parmi les peuples autochtones de ces régions.

Modernes [modifier]
La perforation des oreilles existe depuis l’antiquité. Elle s'est poursuivie durant le XXe sičcle. Cependant, aux États-Unis, la pratique était devenue relativement rare entre les années 20 et 60. Ŕ partir des années 60, elle a regagné du terrain parmi les femmes américaines, et a été par la suite adoptée par les hippies et les communautés gays, puis plus tard la culture punk.

Dans les années 70, la perforation d’autres parties du corps a gagné en popularité dans la culture gay BDSM. En 1975, Jim Ward a ouvert le The Gauntlet, le premier magasin de piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi des états-unis, ŕ Los Angeles.

Dans les années 80, la perforation des oreilles chez les hommes est devenue commune dans le monde occidental, męme si les hommes ont pour habitude de ne percer qu'une seule oreille.

Aujourd'hui, le piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi est devenu une véritable mode et s'est progressivement répandu dans toutes les couches de la population.

Significations [modifier]
Le piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi correspond ŕ une volonté esthétique ou une démarcation sociale. Ainsi, le piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi a pour but l'amélioration de son apparence, la volonté de se distinguer de l'ensemble de la population ou de s'associer ŕ un groupe particulier.

Le piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi est une amélioration esthétique. Le piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi est un bijou, il revęt donc un souci esthétique.
Le piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi est un rituel. D'aprčs un concept anthropologique datant de 1909 : selon les époques et les régions du monde le piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi peut ętre un rituel de passage ŕ l'âge adulte. Aujourd'hui de nombreux sociologues assimilent le piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi chez les adolescents comme pouvant relever de ce concept.
Le piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi permet l'appartenance ŕ un groupe. Le piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi peut ainsi ętre une marque pour s'associer ŕ un groupe particulier. Dans l'Égypte antique c'était l'appartenance ŕ l'élite. De nos jours les punks, les goths, les teufeurs, les emos et d'autres groupes utilisent les piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi s comme un de leurs moyens d'identification.
Le piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi est un moyen de se différencier. Il est utilisé par certains pour s'opposer ŕ leurs parents ou ŕ la société. C'est une maničre de s'affirmer, de se construire et de s'exprimer.
Le piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi est un moyen d'érotiser son corps, dans certains cas, il est associé ŕ des pratiques sexuelles ou lié au masochisme.

Types de piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi s [modifier]

Formes [modifier]

3 fers ŕ chevals en haut / 3 barbell ŕ droite / 3 anneau au centre / et enfin 1 banane et 1 tunnel en bas.
écarteur en pâte fimo.Labret : il se compose d’une tige droite avec ŕ une extrémité un disque et ŕ l’autre une boule dévissable. Cette boule peut ętre remplacée par une autre forme. Les labrets sont utilisés pour les piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi s ŕ la lčvre ou au nez.
Barbell : il se compose d’une barre droite avec des boules ŕ chaque extrémité dont généralement une (parfois les deux) se dévisse, permettant de retirer le piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi . Les boules peuvent ętre remplacées par d’autres extrémités en forme de pointes ou plus fantaisie. Le barbell peut ętre utilisé pour les piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi s ŕ l’arcade et ŕ la langue.
Banane (anglais :Banana) : c’est une barre courbe avec une boule ŕ chaque extrémité ; lŕ aussi, une boule peut ętre remplacée suivant les humeurs. Utilisée pour les piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi s au nombril. Une autre variété plus petite est le micro banana, il convient aussi bien au piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi de l’arcade qu'ŕ celui du nombril.
Anneau : comme son nom l’indique, c’est un anneau qui peut ętre simple ou agrémenté de décorations. L’anneau est généralement fermé par une boule. Il est utilisé pour tous les piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi s ŕ l’exception de la langue.
Fer ŕ cheval : c’est un anneau brisé en forme de fer ŕ cheval qui a deux boules vissables. Généralement porté ŕ l’oreille mais aussi ŕ l’arcade sourcilličre.
Tunnel et plug : Ce type de piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi est porté aux lobes des oreilles. C’est un petit cylindre qui est inséré dans le trou aprčs cicatrisation de la perforation. Le tunnel est vide en son centre alors que le plug est plein..
Ecarteurs : Ce type de piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi est aussi porté aux lobes des oreilles. Il a la męme fonction qu'un tunnel, mais sert a argandir progressivement le diamčtre du truo. Il se présente sous différenes formes. On en voit baucoup en pâte fimo, bein que cela ne soit pas recommandé par les perceurs.
Industriel : C'est un double piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi . Il se compose de 2 perçages ŕ l'oreille, reliés par une barre de 3 ou 4 centimčtres.

--------------------------------------------------------------------------------

Matériaux [modifier]
Aujourd'hui la majorité des piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi s sont en acier inoxydable chirurgical. Ainsi, en France, les piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi s dont la matičre n’est pas indiquée sont généralement en acier inoxydable chirurgical.

Acier inoxydable chirurgical de type 316 LVM (implantable) ET 316L (non implantable), c’est le matériau le plus utilisé. De couleur métallique, argenté, lisse et brillant, disponibles parfois en rouge (par anodisation) ou noir (par projection de gaz ionisé).
Titane de type TI6AL4VF-136. Le titane est léger, il peut avoir plusieurs couleurs (bien qu'elles disparaissent avec le temps). Le titane ne déclenche que trčs rarement des réactions allergiques et est donc conseillé en implantation.
Niobium, peut ętre de différentes couleurs dont en noir mat.
PTFE (polytétrafluoroéthylčne) ou teflon, c’est une matičre plastique utilisée en chirurgie pour des implants ; il est parfaitement toléré par l’organisme mais devient poreux au bout de 3 mois et craint les UV.
Bioplast Matičre plastique alliant les avantages du PTFE sans altération avec le temps. Convient parfaitement pour les piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi s dans ou autour de la bouche, en minimisant les dégâts aux dents.
Or massif ou or 18 ou 24 carats plaqué sur de l’acier inoxydable chirurgical. Pour éviter les risques allergiques, il faut faire attention que l'alliage ne contienne pas de nickel, ce qui est le cas dans l'or blanc.
Argent massif : l’argent s’oxyde et doit ętre retiré réguličrement pour ętre nettoyé. Des risques d’allergie ou d’irritation sont possibles. En effet il ne contient que 92,5% d'argent pur, le reste étant principalement du nickel.
Platine. Risques allergiques trčs faibles.
D'autres matériaux sont utilisés, comme le plexiglas (PMMA), l'acrylique, le verre, les pierres, le bois, l'os et la corne… et bien d’autres encore.

Santé [modifier]

Pose d'un piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi .De par son succčs, le piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi est devenu un problčme de santé publique, car il n'est pas toujours effectué dans des conditions optimales d'hygične. Lorsqu'il est correctement exécuté, ces risques sont réduits au minimum, la plupart des individus qui reçoivent un piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi d'un professionnel, et qui en prennent soin, n’ont aucun problčme.

Cicatrisation [modifier]
Une nouvelle perforation sera douloureuse, enflée ou rouge pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines. La cicatrisation complčte prend normalement plusieurs semaines ou plus. Durant cette période de guérison des précautions doivent ętre prises. Afin d’éviter toutes infections ils convient d’effectués des soins : 1- se laver soigneusement les mains avant de manipuler le piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi (utilisez par exemple un savon antibactérien liquide). 2- faire bouger délicatement le bijou (ne pas l’enlever). 3- désinfecter la zone avec un produit adapté (ne pas utiliser d’'alcool, de Bétadine ou de l'eau oxygénée).

Enfin, les activités sexuelles sont déconseillées durant la période de guérison pour les piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi s sur les parties génitales et orales.

Voici une liste des périodes de cicatrisation :

Tęte Torse Parties génitales
tunnel/Pont : 8 – 10 semaines
joue : 10 – 12 semaines
cartilage de l’oreille : 6 – 9 mois
lobe de l’oreille : 6 – 8 semaines
arcade : 6 – 8 semaines
lčvre : 8 – 10 semaines
narine : 6 – 12 mois
langue : 4 – 6 semaines
mamelons féminins : 4 – 6 mois
mamelons masculins : 2 – 4 mois
nombril : 6 mois
autre surface de peau : 6 – 9 mois
clitoris: 2 – 4 semaines
capuchon du clitoris: 2 – 6 semaines
petites lčvres : 2 – 4 semaines
grandes lčvres : 2 – 6 mois
pubis : 10 – 12 semaines
gland : 6 - 9 mois
scrotum : 2 - 4 mois

Risques liés aux piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi s [modifier]
La réaction allergique aux ingrédients des produits pour nettoyer le nouveau piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi , ou des produits utilisés dans la proximité de la perforation (savon, peroxyde d'hydrogčne, alcool d’isopropyle, produits antibactériens, antiseptiques, maquillage, laque, chlore de piscine, etc.). Ce risque peut ętre réduit au minimum en nettoyant la perforation comme recommandé, sans la toucher avec des produits irritants, et en ne nageant pas dans l'eau chlorée.
Réaction allergique au métal des bijoux, en particulier le nickel. Ce risque peut ętre réduit en employant des bijoux de haute qualité construits en acier inoxydable chirurgical ou des métaux inertes semblables.
Infection bactérienne, en particulier de Staphylocoque doré. Cependant, ce risque est minime quand la perforation est exécutée par un professionnel, et quand des mesures appropriées sont prises pendant la période de soins ultérieurs pour éviter l'infection. Le piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi lié ŕ l'utilisation des instruments de perforation des oreilles augmente les chances d’ infections bactériennes. Pour cette raison les pistolets de perçage ne devraient jamais ętre utilisés pour percer une autre partie du corps que les lobes.
Les infections parasitaire et protozoaire peuvent se produire en nageant dans les lacs, les fleuves, et en mer pendant la période de cicatrisation. Il vaut donc mieux éviter de s'y baigner avant la fin de la cicatrisation.
Traumatisme lié ŕ une perforation récente ou liée ŕ l’accrochage fortuit du piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi avec un autre objet. Ce risque est toujours présent, mais il peut ętre réduit en employant des bijoux appropriés, et en couvrant de ruban adhésif les piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi s pendant les activités sportives.
Infection virale, en particulier de l'hépatite B, de l'hépatite C et de l'Hiv. Risque posssible lors de la mise du piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi , mais également pour les piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi s « intimes », męme complčtement cicatrisés, qui augmentent le danger d’ętre contaminé par des maladies sexuellement transmissibles.
les piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi s dans ou autour de la bouche (notamment langue et lčvre) sont nocifs ŕ long terme pour les dents.
De nombreux pays occidentaux, dont la France, ont donc légiféré sur la question : la stérilisation ou l'usage d'instruments neufs est obligatoire, ainsi que l'inscription ŕ un registre national. Des contrôles sont réguličremment effectués par les services sanitaires.

Personnalités portant un piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi [modifier]
Mel B - ancienne chanteuse des Spice Girls, un piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi ŕ la langue.
Catherine Bell - actrice, piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi au nombril.
Brody Dalle - ancienne chanteuse des Distillers, un piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi ŕ la lčvre.
Janet Jackson - chanteuse, piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi au sein.
Amber Tamblyn - actrice, piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi au nombril.
Lenny Kravitz - musicien, piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi au sein et au nez.
Madonna - chanteuse, piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi au nombril.
Joan Osborne - chanteuse, piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi au nez.
Pink - chanteuse, piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi au nez et au sein.
Axl Rose - chanteur de Guns N' Roses, piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi au sein.
Dennis Rodman - ancien joueur américain de basket-ball.
Clara Morgane - actrice X, piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi au nombril.
Asia Carrera - actrice X, piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi aux petites lčvres.
Ovidie - actrice X, labret ŕ la lčvre.
David Beckham - footballeur anglais (oreille gauche)
Cristiano Ronaldo - footballeur portugais
Britney Spears - chanteuse, piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi au nombril.
M. Pokora - chanteur, piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi s ŕ l'oreille et au nez
Miyavi - chanteur, piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi s aux oreilles, au nez, ŕ la lčvre, ŕ l'arcade, et un « secret ».
Bill Kaulitz - chanteur du groupe Tokio Hotel, piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi s ŕ la langue et ŕ l'arcade.
Tom Kaulitz - quitariste du groupe Tokio Hotel, frčre jumeau de Bill Kaulitz, piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi ŕ la lčvre inférieure (labret décalé).
Tupac - Rappeur (mort en 1996) piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi au nez et aux deux oreilles

-------------------------------------------------------------------------------

piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi
A Wikipédiából, a szabad lexikonból.
Ugrás: navigáció, keresés

PierciengekA piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi angol eredetu szó, magyar jelentése: testékszer.

A testékszer nem a modern kor találmánya, több osi kultúrában is megtalálhatjuk, különösen a primitív népeknél. A legelso ékszerek növényi és állati nyersanyagokból készültek, ezeket követték a sárgarézbol és nemesfémbol megmunkáltak. A természetes, készen talált alapanyagokat (csigák, kagylók) véséssel, karcolással tették még szebbé.

Ma az ékszerek anyaga szövetbarát orvosi fém, titán, vagy anyagában színezett nióbium. Kialakításánál arra törekednek, hogy az ékszer bor alatti részei egyforma vastagságúak legyenek, így jobban belesimulnak a testbe.

A piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi viselését az embereknél különbözo elvek indokolhatják, ezek lehetnek vallási, kulturális megfontolások, vagy mint manapság a nyugati világban elterjedt: egyszeruen csak testdíszek.

Tartalomjegyzék [elrejt]
1 Osi idokben
2 A piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi elterjedése
3 A piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi felvitele
4 A piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi viselése
4.1 Mellgyuruk
4.2 Köldökékszerek
4.3 Intimpiercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi ek
4.3.1 Prince Albert gyuru
4.3.2 Ampallang
4.3.3 Dydoe
4.3.4 Oetag
4.3.5 Hafada
4.3.6 Csiklógyuru
4.3.7 Külso és belso szeméremajak-gyuru
5 Hatása az egészségre
6 Orvosi vélemények
7 Külso hivatkozások

[szerkesztés] Osi idokben

Az osi ékszereknek nem csak díszíto funkciója volt, hanem kifejezte az egyén rangját, szerepét, vagy egy közösségbe való tartozását.

A piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi megtalálható ázsiai, afrikai és ausztráliai népeknél; észak- és dél-amerikai indiánoknál egyaránt. Például alsó részén átfúrt fülkagylójukban nehezéket viselo, a kayan-kenyah népcsoporthoz tartozó nok Sarawak malajziai tartományban; észak- és dél-amerikai indiánok körében az átfúrt alsó és néha felso ajakba helyezett tányéralakú fa ék; számos fekete boru népcsoporthoz tartozó no visel az orrában ezüst-, ébenfa- vagy bambuszpálcikát.

Egyiptomban a királynok privilégiuma volt a köldökékszer, az ókori Rómában a férfiasságot jelképezte a mellbimbón átszúrt karika, XIV. Lajos korában a felsobb osztályok hölgyeinek eleganciáját erosítette a mellékszer, a XX. század elejéig fülbevaló volt szokásos a kézmuvesek körében.

[szerkesztés] A piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi elterjedése
Etiópiában a nok alsó ajkát kislánykorukban átlyukasztják, aztán egy kis gallyat fuznek át rajta, amit egyre hosszabb darabok követnek egészen a házasságig, mikorra az ajkuk már teljesen kitágul.

Egy másik fajta piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi a mali peul törzsnél alkalmazott füllyukasztás, mely során a fülkagylót teljes íve mentén apró ezüstgyurukkel, vagy pedig hatalmas aranyfüggokkel díszítették. A függok a csábítás és a gazdagság jelképei voltak.

Míg korábban többnyire a fül-, orr- és szájékszereket használták, addig ma nem nagyon van olyan testtájék, ahova nem lehetne "beszereltetni" egy bogyót, karikát. Egyre divatosabb a bor alá beültetett, a seb gyógyulása után kidomborodó, mintát adó piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi is.

[szerkesztés] A piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi felvitele

piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi belövo pisztoly
Lyukasztó tukA piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kívánt testrészre való elhelyezése történhet a bor kilyukasztásával vagy belövésével.

A nyugati világban erre szakosodott szalonok állnak a testékszert viselni óhajtók rendelkezésére. Ezek a szalonok higiéniailag meg kell feleljenek a vonatkozó eloírásoknak és rendeleteknek.

[szerkesztés] A piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi viselése

orrpiercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi A piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi viselése a testrész minden táján elterjedt. A legkedveltebb testrész a köldök, de gyakori az orr-, a szemöldök-, a nyelvpiercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi is.

[szerkesztés] Mellgyuruk
Nok és férfiak egyaránt hordják, állítólag a mellbimbó ettol sokkal érzékenyebbé válik. Azonban komplikációt okozhat, foleg a hölgyek körében, leginkább szoptatás idején.

[szerkesztés] Köldökékszerek

Köldökpiercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi A hölgyek körében a legelterjedtebb piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi , mert kihangsúlyozza a csípot és a hasat. Vigyázni kell a viselésénél, mert bármilyen kis ero (pl. a nadrág, vagy a szoknya övrésze) könnyen kiszakíthatja a helyérol.

[szerkesztés] Intimpiercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi ek
Az intimpiercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi nek több fajtája is ismeretes, ami külön jelöli a férfiak számára készült ékszereket a nok számára készült ékszerektol.

[szerkesztés] Prince Albert gyuru
Férfiaknak készült ékszer: a húgycso kivezetésétol a fitymaszalagig húzódik, általában 25-30 mm átméroju. Hátránya, hogy a az ékszer vizelés közben "csillagszórószeruen" szórja szét a vizeletet.

[szerkesztés] Ampallang

AmpallangFérfiaknak készült ékszer. Ezt a rudat (pálcát) a makkon átszúrva viselik. A rúd két végén golyók vannak felerosítve.

[szerkesztés] Dydoe
Férfiaknak készült ékszer. A makkperemet szúrják át, karikát vagy rudat helyeznek be és ezzel azt a hatást érik el, hogy valahányszor áthalad rajta a fityma, a férfit hihetetlen mértékben izgatja.

[szerkesztés] Oetag
Férfiaknak készült ékszer. A makkot jobbról vagy balról félig átlyukasztják a húgyvezetékig, és ide helyezik be a karikát. A férfiak általában kettot vagy még többet viselnek ebbol az ékszerbol. Egy speciális fajtája olyan, amelynél a jobbról és balról érkezo gyuruket egy intimlakattal összezárják, s ez megakadályozza a közösülést.

[szerkesztés] Hafada
Férfiaknak készült ékszer. A herezacskót átlyukasztva, egy gyurut helyeznek bele, ami a herét lefelé húzza.

[szerkesztés] Csiklógyuru
Noknek készült ékszer. A csiklón levo vékony borráncot köti össze egy karikával.

[szerkesztés] Külso és belso szeméremajak-gyuru
Noknek készült ékszer. A belso és a külso szeméremajak-gyuru közti különbség nem más, hogy míg a belso ékszer a szeméremajkat szúrja át, addig a külso a közvetlen mellette elhelyezkedo érzékeny borfelületet. Gyuruk sokaságát be lehet helyezni a külso szeméremajkakba.

[szerkesztés] Hatása az egészségre

A piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi ek többnyire biztonságosak, és nem okoznak egészségkárosodást. A leggyakoribb gond a testékszert viseloknél az allergia; az ékszerekben levo nikkel erosen allergizál. Ezért ajánlott minél jobb minoségu anyagból (acél, arany, platina, niobium, titán) készült ékszert viselni.

A piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi viselése közben gyulladás léphet fel az adott testtájékon (pl. ha a seb bepiszkolódik, elfertozodik). Okozhat sérüléseket is.

A szájpiercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi a fogak egészségére igen káros, szinte minden viselonél megfigyelheto a fog deformálása, az íny visszahúzódása, gyulladása.

[szerkesztés] Orvosi vélemények
A legveszélyesebbek az ajakba vagy a nyelvbe szúrt ékszerek, ahol idegsérülést is okozhatnak.

Egy amerikai vizsgálat szerint négyszáznegyvenöt, öröklött szívbajban szenvedo ember közül a testékszereket viselokben négyszer gyakrabban fejlodött ki endokarditisz, vagyis szívbelhártya-gyulladás. A betegséget feltehetoleg a testékszerek miatt készített lyukakon át bejutott baktériumok fertozése okozta.

-------------------------------------------------------------------------------

piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai a: Navigazione, cerca
Il termine piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi (dall'inglese to pierce: perforare) indica la pratica di forare alcune parti superficiali del corpo allo scopo di introdurre oggetti in metallo, spesso arricchiti con pietre preziose, come abbellimento.

Indice [nascondi]
1 Origini
2 Indicazioni igieniche
3 Il piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi oggi
4 Altri progetti

[modifica] Origini
Il piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi ha, probabilmente, origini antiche o preistoriche. Lo scopo principale sarebbe stato distinguere i ruoli assunti da ogni membro all'interno della tribů, al fine di regolare i rapporti tra i vari individui sia nel quotidiano che durante le cerimonie, rendendo immediatamente palese tutta una serie di informazioni sull'individuo e al suo rapporto con il gruppo di appartenenza[citazione necessaria].

piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi all'orecchioIn particolare, il piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi all'ombelico č nato in Egitto; gli antichi Egizi lo utilizzavano come segno di regalitŕ. Il piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi ai capezzoli, il cosiddetto nipples, era molto probabilmente diffuso giŕ tra i centurioni romani come segno di virilitŕ e coraggio; inoltre veniva spesso utilizzato dalle antiche donne romane, poiché considerato un modo per abbellire ed ingrandire i seni.

[modifica] Indicazioni igieniche
Uno degli aspetti tipici che si affrontano nel parlare di questa pratica sono le condizioni igieniche nelle quali operarla e le accortezze indispensabili a evitare la contrazione di malattie e infezioni. La prima regola da seguire č rivolgersi esclusivamente a centri che rispettino le indicazioni date dal Ministero della Sanitŕ: utilizzare solo strumenti sterilizzati, evitando per esempio le pistole spara orecchini.
Il piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi č sconsigliato a chi utilizza una protesi valvolare: oltre a causare infezioni potrebbe portare a disturbi visivi di vario genere. Le zone piů delicate dove fare il piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi sono genitali e superfici cutanee eccessivamente lisce (i cosidetti surface).
L'infezione, causando la penetrazione di batteri infettivi nel corpo, puň arrivare a compromettere l'attivitŕ di cuore, reni e fegato.
Quando si toglie il gioiello dal foro č necessario avere le mani pulite e disinfettate. Se la zona č arrossata o č presente del pus non bisogna togliere il gioiello, onde evitare infezioni; in questi casi, se l'arrossamento non passa, la cosa opportuna da fare č rivolgersi a un medico.
Una malattia molto pericolosa che si puň contrarre tramite il piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi in condizioni igieniche non idonee č l'epatite.

[modifica] Il piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi oggi
Il piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi č praticato dal 20,5% degli adolescenti aventi un'etŕ compresa ta i 15 e i 19 anni (in Italia č necessario il consenso dei genitori qualora il ragazzo sia minorenne), per il 27,5% femmine, 14% maschi[citazione necessaria]. La parte del corpo piů utilizzata č l'orecchio (89%), seguita dal naso (56%) e dall' ombelico[citazione necessaria], adornato con brillantini e anellini utilizzati soprattutto dalle ragazze.

-------------------------------------------------------------------------------

piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi
Van Wikipedia
Ga naar: navigatie, zoek
Een piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi is een uit het Engels afkomstige term voor het maken van een gaatje in de huid (of een ander oppervlakkig lichaamsdeel) om daardoor een (meestal metalen) voorwerp te steken.

Ook dit voorwerp zelf (het sieraad dus) wordt piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi genoemd.

Oorringen die door het oorlelletje worden gestoken zijn feitelijk ook piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi s, maar worden doorgaans niet als zodanig beschouwd. Overigens kunnen oorringen ook door het kraakbeen worden gezet. Sinds het midden van de jaren '90 werd het steeds populairder om gaatjes in de bovenrand van het oor te nemen. Een paar jaar later (rond 1999) kwam de tragus in de mode. Sinds ongeveer 2004 wordt het oprekken van de oorlellen steeds populairder. Daarbij worden ear tunnels van soms wel 2 centimeter in het oor geplaatst.

piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi s worden op verschillende plaatsen in het lichaam of in het gezicht aangebracht. Voorbeelden zijn door de tepels, door de tong, door de wenkbrauw of door een neusvleugel, clitorishoedje, navel, eikel of balzak.

Steeds vaker laat men piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi s stretchen. Hierbij worden gaatjes beetje bij beetje steeds verder opgerekt. Vooral bij de oorlelletjes gebeurt dit vaak. In sommige gevallen kunnen deze centimeters ver worden uitgerekt. Andere piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi s die eenvoudig kunnen worden opgerekt zijn de tong, tepels en geslachtsdelen. Over het algemeen geldt dat hoe dieper een piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi in het vlees zit, hoe beter men deze kan stretchen.

[bewerk] Schoonmaken
De piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi dient gedurende acht weken 's morgens, `s middags en 's avonds schoongemaakt te worden met een zoutoplossing. De zoutoplossing maak je aan in een glas water met een half theelepeltje (zee)zout, zet het glas in een magnetron (microgolfoven) en laat het zout oplossen. Daarna de oplossing laten afkoelen.

Drenk een schoon wattenstaafje in de zoutoplossing en rond de balletjes reinigen. Het drogen doe je met een droog watten-staafje. Het water dat nog in het glas zit niet weggooien, maar afgedekt weg zetten, en de zout oplossing gewoon gebruiken tot dat het glas leeg is. Dan pas een nieuwe zoutoplossing maken. Mochten er grotere korstjes rond de piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi zitten dan de zoutoplossing even in de magnetron zetten en een beetje warm maken.

-------------------------------------------------------------------------------
piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi [edytuj]Z Wikipedii
Skocz do: nawigacji, szukaj

piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi nosa
piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi jezykapiercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi (z ang., wym. pirsing; inaczej kolczykowanie, przekluwanie) – jedna z popularnych form ozdabiania ciala. Polega na wykonywaniu przekluc w specyficznych miejscach ciala (np. nosa) i wprowadzaniu w takie miejsca kolczyków wykonanych zwykle (w odróznieniu od kolczyków tradycyjnie zakladanych do uszu) z tytanu lub stali chirurgicznej, do permanentnego noszenia. Ze wzgledu na radykalny charakter takiego ozdabiania ciala, piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi jest zaliczany do jednej z praktyk tzw. modyfikacji ciala.

Spis tresci [ukryj]
1 Zabieg
2 Trendy w piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi u
3 Gojenie
4 piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi a zdrowie
5 Linki zewnetrzne

Zabieg [edytuj]
Przekluwanie ciala trwa z reguly okolo dwóch minut (przy czym samo przeklucie skóry - kilka sekund). Do wykonania zabiegu uzywa sie specjalnych szczypiec do podtrzymywania fald skórnych (z reguly wczesniej wysterylizowanych w autoklawie), oraz igly wenflonowej badz specjalnej igly iniekcyjnej. Kiedy piercer ustali z klientem które dokladnie miejsce ma zostac przeklute, lapie je szczypcami, nastepnie przebija je igla w która (lub w jej plastikowa obwódke w przypadku wenflonu) po przebiciu wklada bezposrednio kolczyk ( zmniejsza podraznienie ciala). Czasem zamiast igly i szczypiec uzywa sie specjalnego pistoletu do piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi u, jednak metoda ta moze stosowana jedynie do przekluwania miekkich czesci uszu (platków ucha), gdyz w innych miejscach ciala moze wyrzadzic powazne uszkodzenia i niesie za soba duze ryzyko wystapienia komplikacji. Tzw. pistolety nie sa przystosowane do zadnej innej czesci ciala niz platek ucha, gdyz zamiast przekluwac tkanke tak jak robi to igla - rozszarpuja ja, co utrudnia gojenie, a w przypadku miejsca innego niz platek ucha - zmniejsza mozliwosci dokladnego wymierzenia, wlozenia kolczyka odpowiedniego rozmiaru i przebicia skóry pod odpowiednim katem. Ponadto metoda ta uniemozliwia zachowanie sterylnosci, poniewaz nie da sie wysterylizowac pistoletu w autoklawie. Do czestych praktyk nalezy oferowanie przez salony kosmetyczne przebijania pepka za pomoca pistoletu. Jest to sposób niedopuszczalny i grozacy komplikacjami. Do niektórych przebic (miedzy innymi tzw. tuneli) uzywa sie skalpela.

Trendy w piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi u [edytuj]
Do najczesciej przekluwanych czesci ciala naleza: uszy, nos, wargi, jezyk, luki brwiowe, sutki, okolice podbródka, pepek, a takze narzady plciowe (w tym u kobiet – wargi sromowe i okolice lechtaczki, u mezczyzn – zoladz, pracia, moszna). Coraz wieksza popularnoscia ciesza sie tunele.

Najpopularniejsze rodzaje kolczyków uzywanych do piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi u to kólko zapinane kulka (tzw. CBR z ang. captive bead ring), a takze "podkówka" (circular barbell), "banan" (bananabell), "sztanga" (barbell) i sztanga powierzchniowa (surface bar), nazywane tak ze wzgledu na ksztalt.

Gojenie [edytuj]
Czas gojenia jest zalezny od miejsca przeklucia oraz indywidualnych cech organizmu. W pierwszej fazie gojenia normalne jest odczuwanie dyskomfortu, lekkiego bólu, swedzenia i pieczenia. Czesto tez wydziela sie plyn zawierajacy limfe, który zasychajac tworzy suche strupki na bizuterii. Powinien on byc dokladnie zmywany przy pomocy soli fizjologicznej. Przez pewien czas po przekluciu nie powinno sie spozywac wiekszych ilosci alkoholu ani kofeiny, nie polecane jest tez zazywanie leków rozrzedzajacych krew, jak aspiryna, w przypadku przeklucia jezyka zalecane jest ograniczenie palenia papierosów (nie dotyczy to osób silnie uzaleznionych od papierosów - ograniczenie palenia dodatkowo obciaza organizm). Sredni czas gojenia najczesciej przekluwanych czesci ciala:

ucho - 6 do 8 tygodni
luk brwiowy - 6 do 10 tygodni
nos - 4 do 8 tygodni
warga (labret) - 6 do 8 tygodni
jezyk - 2 do 4 tygodni
sutki - 2 do 3 miesiecy
pepek - do 6 miesiecy
surface - do 6 miesiecy
Swieza rana powinna byc skrupulatnie czyszczona za pomoca gazy nasaczonej sola fizjologiczna - ograniczy to ryzyko wystapienia infekcji oraz innych powiklan. Wielu piercerów poleca równiez przemywanie miejsc przeklucia delikatnym mydlem antybakteryjnym (np. w czasie kapieli; jednoczesnie nalezy pamietac, by nie narazac uszkodzonego naskórka na rozmokniecie). Przemywanie woda utleniona badz spirytusem moze powodowac powazne podraznienia! Osoby z wada krwi, gorsza krzepliwoscia czy hemofilia decyzje zrobienia sobie kolczyka powinny skonsultowac z lekarzem.

piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi a zdrowie [edytuj]
Z medycznego punktu widzenia kolczykowanie ciala jest równoznaczne jego okaleczaniu. Przeklucie, w którym umieszczono kolczyk, stanowi otwarta rane, której gojenie jest dlugotrwale. Z tego powodu w piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi u nie uzywa sie bizuterii wykonanej ze srebra lub zlota, jako metali niekorzystnie wplywajacych na proces gojenia. Do swiezych przekluc uzywa sie tylko tytanu G23, bioplastu i PTFE. Sa to materialy hipoalergiczne, pozbawione niklu (który najczesciej jest przyczyna uczulen) oraz biokompatybilne. Stal chirurgiczna powoli zostaje wypierana przez te, nowoczesniejsze materialy. Przeklucie powinno byc wykonane w warunkach sterylnych przez osobe wykwalifikowana (nazywana piercerem), aby zminimalizowac ryzyko zakazenia np. gronkowcem lub wirusem zapalenia watroby typu C. Istnieja – choc rzadkie – przypadki powaznych powiklan spowodowanych piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi iem, dotyczace zwlaszcza przekluwania jezyka (np. porazenie nerwów okolicy twarzy, uszkodzenie szkliwa zebów, osuwanie sie dziasel).

-------------------------------------------------------------------------------

piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Ir para: navegaçăo, pesquisa

Exemplo de piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi s no septo nasal e no lábio
perfuraçăo para a colocaçăo do piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi é uma forma de modificar o corpo humano, normalmente furando-o a fim de introduzir peças de metal esterilizado.

Os papues da Nova-Guiné centram a sua decoraçăo no nariz, as decoraçőes corporais, servem para conferir ao indivíduo as virtudes do animal de que provém esses adornos. Os Kayapos, perfuram as orelhas dos recém-nascidos e o lábio inferior dos mais pequenos. O chefe Kayapo tem o direito de ostentar um adorno labial de quartzo nas cerimónias particulares, diferenciando-se dos seus congéneres.

Para os esquimós do Alaska, o piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi do lábio significava o momento da transiçăo para o mundo adulto e significava que a criança se tinha tornado caçador.

Na Índia é muito comum, sobretudo as mulheres, furarem o nariz, o septo nasal e as orelhas.

O piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi da ala do nariz é proveniente da Índia, onde se reservava ŕs castas mais altas, já o septo nasal perfurado é originário da Nova-Guiné.

Na época dos faraós, o piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi no umbigo era exclusivo da família real. Os antigos Maias praticavam a arte da perfuraçăo, furando os lábios, o nariz e as orelhas.

Índice [esconder]
1 A jóia
2 Cuidados para a cicatrizaçăo
3 piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi Mamilo
4 Tempo de cicatrizaçăo do piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi

[editar] A jóia
Existem diversos materiais para as jóias. Apesar de normalmente se dizer que o mais indicado é o Aço cirúrgico, tal năo é verdade. O ideal será usar material como o Ouro com mais de 14kt, Titânio ou mesmo o teflon.

[editar] Cuidados para a cicatrizaçăo
Para a cicatrizaçăo nunca usar água com sal pois contém inúmeras impurezas. Deve-se evitar também álcool, água oxigenada, mertiolate e mercúrio. O ideal será lavar os piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi s durante os primeiros meses com uma soluçăo estéril de água do mar, como o Rhinomer, ou sabonete anti-séptico (como Soapex), ambos ŕ venda nas farmácias. Pode ocorrer inflamaçăo no local (vermelhidăo, secreçőes e acúmulo de pus), além de alergia. Deve-se evitar piscina, mar e sauna por trinta dias. Năo se deve consumir bebidas alcoólicas ou comidas gordurosas durante o período da cicatrizaçăo.
O tempo estimado para a cicatrizaçăo do piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi é de 6 a 8 semanas para o lábio, 6 a 8 semanas para a língua, 2 a 3 meses para a sobrancelha, 3 meses a 1 ano para cartilagem da orelha e nariz, 6 meses a 1 ano para umbigo e 4 meses a 1 ano para mamilo.

Importantes recomendaçőes aos usuários de piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi
Lave as măos com sabonete anti-séptico antes de tocá-lo.
Lave a boca com anti-séptico bucal diluído em água após as refeiçőes.
Limpe o piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi somente duas vezes por dia, na fase de cicatrizaçăo.
Năo permita que outras pessoas toquem em seu piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi sem lavar as măos.
Evite sauna, piscina, banho de mar, lagoa e excesso de sol.
Atritos causados por roupas apertadas, pesadas ou movimentos excessivos podem causar quelóides, irritaçăo da pele. Isso forma um vermelho escuro ao redor do piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi , podendo levar até ŕ rejeiçăo.
O piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi só pode ser trocado ou retirado quando o local perfurado já estiver completamente cicatrizado.
Evite roupas justas e sintéticas que fiquem em contato com o piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi , pois dificultam a respiraçăo da pele.
Năo submeta seu piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi a nenhum atrito.
Stress, má alimentaçăo, uso de drogas e álcool ou doença podem prolongar o período de cicatrizaçăo.
Năo tenha contato com fluidos de outras pessoas, como suor, saliva, secreçőes, sangue, etc.
Deixe longe de seu piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi , cosméticos, bronzeadores, perfumes, roupas de cama suja, aparelhos de telefone ou qualquer objeto de uso público. As infecçőes săo causadas pelo contato com bactérias e fungos que podem estar em qualquer lugar.
Para limpar o piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi , utilize um sabonete anti-séptico e aplique sobre o local, girando lentamente a jóia. Certifique-se que năo ficou nenhum resíduo ou secreçăo.
Só toque no piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi quando estiver limpando.
Para a cicatrizaçăo dos piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi s bucais, chupe gelo e beba água gelada nos tręs primeiros dias. Evite beijos e alimentos apimentados.
Năo aplique sobre o piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi álcool, água oxigenada, mertiolate, mercúrio e pomadas que năo sejam indicadas por um profissional.

-------------------------------------------------------------------------------

Body piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi
From Simple English Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

A person with a pierced lip and nose, and pierced earsBody piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi or simply piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi is the act of putting a hole in the skin of humans. This hole is made to later put jewellery through that hole.

Body piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi is a form of body modification. The word "piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi " can refer to the act or practice of body piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi , or to a specific pierced opening in the body.

Some people practice piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi for religious or other cultural reasons. Many individuals, particularly in the modern West, choose to be pierced for spiritual, ornamental, or sexual reasons.

-------------------------------------------------------------------------------

piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi
Z Wikipédie
Skoc na: navigácia, hladanie

Zena s piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi om v uchu, v nose a v pere.piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi (z angl. prerázanie, prepichnutie) je pojem oznacujúci prepichnutie casti ludského tela.

Okrem estetickych dôvodov - za úcelom nosenia rôznych (najcastejšie kovovych) šperkov vo vzniknutom otvore - sa praktikuje sa tiez z nábozenskych, kultúrnych, alebo sexuálnych dôvodov.

piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi vyzaduje pravidelnú starostlivost, inak môze vázne ohrozit zdravie. Najväcším rizikom sú infekcia a krvácanie. K najnebezpecnejším castiam ludského tela v tomto smere patrí horná pera - v tejto oblasti prebieha tvárová tepna (lat. arteria facialis), ktorej poškodenie môze vyvolat zivot ohrozujúce krvácanie. Navyše sa piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi otiera o dasná a zuby, kde moze vyvolat bolestivé afty a poškodit sklovinu. Podobné riziká hrozia aj v prípade piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi u v jazyku. Okrem kovu napr. chirurgickej ocele, ci titánu sa pouzíva aj bioplast, co je velmi vhodny materiál pre piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi v ústnej dutine.

-------------------------------------------------------------------------------

piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi
Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi i näsa och underläpppiercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi , engelska "genomträngning", hĺltagning i nĺgon kroppsdel som följs av fästning av t.ex ringar eller stavar, vanligen av metall, och dĺ främst titan (grundämne). Men även smycken i plast, kirurgisk stĺl, silver, ben och annat material förekommer.

Innehĺll [göm]
1 Historik
2 Ĺldersgränser
3 Typer av piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi
3.1 I ansiktet
3.2 I öronen
3.3 Kropp
3.4 Genitala
3.4.1 Man
3.4.2 Kvinna
4 Termer
5 Risker
6 Se även
7 Externa länkar

Historik [redigera]

mayaman med örhängepiercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi har förekommit sedan urminnes tider och i de flesta delar av världen. I Sverige kunde bĺde män och kvinnor ha hĺl i öronen fram till medeltidens slut. Senare blev det dock betydligt vanligare för kvinnor.

Läppbesmyckning har förekommit pĺ flera hĺll i världen. I nordvästra Nordamerika handlade läppbesmyckningen om social status, hos bland annat tlingiterna - där det var sĺ utbrett med stora smycken att det tlingitiska sprĺket förändrades sĺtillvida att samtliga labiala ljud ersattes av uvulara.[källa behövs] I Centralamerika fanns det hos azteker och mayaner, och även pĺ flera hĺll i Afrika. Surmafolket i Etiopien är sannolikt det enda folk (borträknat nutida västvärldspiercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi ) som fortfarande använder sig av läpplattor. Hos dem är det bara kvinnor som bär dem.

I västvärlden ĺteruppväcktes piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi en under 1970-talet inom punken och i Kaliforniens gaykultur. Ĺr 1975 öppnade salongen The Gauntlet i Los Angeles. Pĺ 1990-talet blev avancerad, klinisk piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi vanligt i subkulturer som rave och postpunk, och runt ĺr 2000 hade vissa typer av piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi , som tunga, navel och näsvinge blivit en del av den västerländska ungdomens mainstreamkultur. Även mer avancerade piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi ar har blivit vanligare.

Ĺldersgränser [redigera]
Sverige har inga som helst lagar om ĺldersgränser för piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi , men fĺ seriösa piercare utför piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi ar pĺ minderĺriga. De flesta svenska legitimerade piercare kräver att kunden ska ha fyllt 18 ĺr, eller 16 ĺr om mĺlsman följer med. För komplicerade eller riskfyllda piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi ar brukar ĺldersgränsen vara strikt 18 ĺr. Det brukar inte finnas nĺgon ĺldersgräns för hĺl i örsnibben.

Typer av piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi [redigera]

I ansiktet [redigera]
Anti-eyebrow
En ytlig piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi vid kindbenet vid sidan av ögat.
Erl/Niebuhr/Bridge

En Erl-piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi .Erl, Niebuhr eller Bridge är en ytlig piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi som sitter mellan ögonen, i näsryggen. Erl van Aken var den första som gjorde denna piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi , därav namnet. Det är en relativt svĺrläkt piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi , det kan ta upp till 6 mĺnader för piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi en att läka helt. För vissa kan ocksĺ kroppen stöta bort piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi en, sĺ att den "växer ut" frĺn näsryggen. Det är ganska vanligt när det handlar om ytlia piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi ar.
Frowny
Är en upp och nervänd variant av smiley. Alltsĺ en piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi som är placerad i strängen under underläppen.
Labret

En dubbel labret även kallad snakebiteLabret är det gängse namnet pĺ en piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi som placeras under underläppen. I västvärldens moderna piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kultur används inte vanliga smycken av barbell-typ vid labretpiercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi , utan speciella labretsmycken används, pĺ vilka den ena sidan bestĺr av en platta som ska förhindra tanderosion. En icke-centrerad underläppspiercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kallas off-center labret.
Vertical labret
En piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi som gĺr in under läppen och kommer ut i själva läppen.
Medusa
En medusa är ungefär som en labret fast upp och ned, alltsĺ man sätter den i överläppen i stället för underläppen. För det mesta använder man en labret men det förekommer även ringar av olika sorter. Medusan namngavs i mitten av 1990-talet av en frisör och modell vid namnet Kerrick. Han var ifrĺn Toronto i Kanada. piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi en gjordes av Tom Brazda pĺ Stainless Studios. Dock var det inte första gĺngen en sĺdan piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi gjordes, den hade bara inte nĺgot namn ännu. Det är väldigt viktigt att denna piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi sätts rakt dĺ den lätt kan skapa obalans i bärarens ansikte om den är sned.
Mouche/Madonna/Beautymark/Monroe
En piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi pĺ sidan av överläppen, där en vanlig mouche skulle sitta.
Näsvingepiercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi /Nostril
En piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi som sitter i näsvingen. Nästan i "vecket" pĺ näsan. Kan göras med stav eller med ring.
Septumpiercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi /Tjurring
En tjurring/septumpiercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi är en piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi gjord i septum, dvs hudväggen mellan näsborrarna.
Smiley/Scrumper
En piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi gjord i strängen under överläppen.
Toungeweb
En piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi som sitter i strängen under tungan. Kan göras med stav eller med ring.
Tungpiercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi
En piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi i mitten pĺ tungan.
Snakebite
Tvĺ piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi ar pĺ varsin "kant" i antingen tungan eller underläppen.
Venombite
Tvĺ piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi ar bredvid varandra i underläppen
Uvulvapiercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi /Gomsegelpiercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi
Det är en piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi i gomspenen. Alltsĺ den lilla "plutt" som hänger ner frĺn den mjuka delen av gommen längst bak i munnen.
Unicorn/Third Eye
En Unicorn eller Third Eye är en piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi som är placerat vertikalt mellan ögonen pĺ näsryggen.
Ögonbrynspiercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi
En piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi som är placerad längst ut vid ögonbrynets slut.

I öronen [redigera]

ÖversiktsbildAnti-tragus
8. pĺ översiktsbilden
Conch
7. pĺ översiktsbilden
Daith
4. pĺ översiktsbilden
Helix
1. pĺ översiktsbilden, piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi genom örats övre brosk
Rook
3. pĺ översiktsbilden
Snug
6. pĺ översiktsbilden
Tragus
5. pĺ översiktsbilden

Industrial (uppe) och örsnibbspiercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi Örsnibbspiercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi /Öronlob
9. pĺ översiktsbilden, traditionell hĺltagning genom örsnibben
Industrial
2. pĺ översiktsbilden. En Industrial (eller Industrial piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi ) bestĺr av tvĺ motsatta hĺltagningar i örats övre del sĺ att en längre barbell kan föras genom bĺda hĺlen. Industrial kan betraktas som tvĺ kombinerade helixar.

Kropp [redigera]
Bröstvĺrtepiercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi

Standardstorlek 1,6 mmEn piercning tagen genom bröstvĺrtan, anses vara smärtsam men vacker. Standardstorleken är 1,6 mm (se bilden) men det gĺr att töja till större.

Hand-web
En piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi i huden mellan fingrarna.
Madison
En ytlig piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi gjort i skinnet pĺ halsen.
Nacke/Oversby
En ytlig piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi i skinnet pĺ nacken.
Navel
En piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi i den övre eller nedre delen av naveln.
Vertikal Madison
En ytlig piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi gjort i skinnet pĺ halsen men med smycket vertikalt istället för horisontellt.

Genitala [redigera]

Man [redigera]
Ampallang
En piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi som görs horisontellt genom ollonet.
Apadravya
Vertikalt genom ollonet. Mĺnga piercare rekommenderar att man först gör en Prince Albert, som efter den läkt färdigt "görs om" till en Apadravya.
Dydoe
En piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi som görs genom "bakre kanten" pĺ mannens ollon. Det sägs att den frĺn början gjordes av omskurna män för att ge mer känslighet. Förhuden kan trycka mot en dydoe och göra den mer svĺrläkt.

Det här är en frenumpiercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi Frenum
Frenum är en piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi som gĺr genom den sträng som fäster förhuden med ollonet.
Förhudspiercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi
En piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi som gĺr genom förhuden.
Guiche
En ytlig piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi som gĺr genom huden mellan anus och scrotum.
Hafada
En ytlig piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi som görs genom övre delar av pungen, ofta i par.
Lownum
En ytlig piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi som sitter i skinnet pĺ undersidan av penis, en bit längre ner mot pungen om man hĺller penis uppĺt, jämfört med frenum.
Prince Albert
Prince Albert är en populär form av manlig genital piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi . piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi en görs genom att ett hĺl öppnas med en nĺl frĺn undersidan av ollonet in till urinröret, därefter förs en ring in samma väg och ut genom urinrörsmynningen. Den första ringen är vanligtvis 2,4 eller 3,2 mm tjock. Ingreppet kan ge en initial blödning, olika lĺng för olika individer. Vissa blöder inte alls. En Prince Albert, eller PA som den kallas i piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi kretsar, anses lätt att applicera, och sĺrytorna läker relativt fort. Efter ca 12 veckor kan man börja pröva att töja hĺlet för att sätta in en tjockare ring. Tjockleken varierar frĺn 1,6 mm upp till 10 mm, men de vanligaste tjocklekarna torde vara 1–8 mm. Att gĺ frĺn 1,6 till 8 mm tar 1,5–2 ĺr. Ringarnas storlek bestäms även av ringens innerdiameter. Standardringar varierar mellan 7 och 28 mm beroende pĺ penis storlek.
Pubic
Vertikalt genom huden över penis, vid penisskaftets början.

Kvinna [redigera]

Genital piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi Klitoriskappa
En piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi som gĺr genom klitoriskappan. Kan tas bĺde vertikalt och horisontellt. Lättläkt.
Inre blygdläppar
Sitter där det lĺter som. Lättläkt.

Termer [redigera]
Bananabell
En nĺgot böjd stav som man vanligtsvis har i naveln.
Barbell

BarbellVanlig piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi stavsmycke.
Dermal punch
Dermal punch är en slags stor och tjock nĺl ca. 7–10 mm som man slĺr snabbt genom huden (oftast örat), läker nästan som en vanlig piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi .
Fleshtunnel
En tunnel av vanligtvis plast eller ben som man kan ha i sina upptöjda hĺl i tex öronen.

Skalpellering
Skalpellering är ett sätt att fĺ hĺlen större, görs ofta när man inte kan töja mer, man skär runt hĺlet sĺ att det blir större.
Surface to surface/Show off
Töjning/Stretching
Töjning av en piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi innebär att man under lĺng tid gör hĺlet allt större med hjälp av töjstavar. Vid töjningen är det viktigt att processen fĺr gĺ lĺngsamt för att inte orsaka inflammation eller sprickor. T ex tungan, när man precis har tagit hĺlet sĺ brukar man oftast fĺ en väldigt lĺng stav, sĺ att tungan inte spricker när den svullnar upp. Man ska ocksĺ komma ihĺg när man töjer att använda en hal salva som Helosan eller liknande.

Risker [redigera]
Riskerna med att töja sin piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi är att hĺlet blir inflammerat. Det finns skräckexempel pĺ hur hĺlet har spruckit pĺ grund av för snabb töjning. Upp till ca 5 mm ska man maximalt töja ca 1 mm i mĺnaden. Efter detta brukar det gĺ bra med 1–2 mm i mĺnaden. Om töjningen blir inflammerad bör man lĺta hĺlet vila tills det inte finns nĺgra tecken pĺ inflammation längre. Man bör gĺ ner i storlek för att sedan börja om att töja igen för att kroppen lättare ska läka. De stavar, ringar etc som sätts i det upptagna hĺlet mĺste vara nickelfria, enär det annars är risk att det ger upphov till obotlig nickelallergi.

Hur ska jag bäst töja mina piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi s? Man töjer genom att stoppa i större och större smycken allteftersom tiden gĺr. Ett billigt och enkelt sätt är att använda sig av penslar (skaften alltsĺ) eller strumpstickor Bara att sĺga av en bit och stoppa in. Dom finns i massa olika tjocklekar dĺ det blir smidigt att byta upp sig. Töj väldigt försiktigt sĺ du inte spräcker dina hĺl! Ett spräckt hĺl tappar elasticitet och blir svĺrtöjt och fĺr ocksĺ svĺrare att dra ihop sig om man skulle vilja plocka ur sin töjning. Att gĺ ner i storlek när man spräckt en piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi är en mycket god idé. En varning vad gäller att göra egna töjstavar i cernit och fimolera - det är giftigt för kroppen och om man har otur kan man fĺ rejäla problem med sina hĺl om man stoppar i detta. Allergier och irritationer kan utvecklas, speciellt om det sätts i ett öppet sĺr.

Kommer min tunga ruttna om jag piercar den? Kan man fĺ en infektion i hjärnan om man piercar sin tragus? (osv) Nej! Levande vävnad ruttnar inte! Om det börjar ruttna sĺ har man haft väldiga problem med blodförgiftning och kallbrand innan den ruttnar. Man märker det pĺ ett tidigt stadium vill säga. Du kommer heller inte att fĺ infektioner i hjärnan, ögat eller ryggmärgen av att pierca dig om du inte missköter din piercing (dream tattoo piercing dövme bađdat caddesi ĺ det grövsta.

dövme